Kommissionen: Förslag om gemensam bolagsskattebas

EU-kommissionen lade den 25 oktober 2016 fram ett paket med förslag till direktiv på företagsskatteområdet. Paketet innehåller bl.a. en återlansering av förslaget (från 2011) om införandet av en gemensam bolagskattebas inom EU.

Sammanfattning

EU-kommissionen lade den 25 oktober 2016 fram ett paket med förslag till direktiv på företagsskatteområdet.

Paketet innehåller tre separata lagstiftningsinitiativ;

  1. förslag avseende EU-gemensam bolagsskattebas / Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB);
  2. förslag avseende tvistelösningsfrågor på skatteavtalsområdet; och
  3. förslag med vissa uppdateringar av det tidigare antagna Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) vad gäller s.k. hybrida missmatchning i tredjelandsituationer

Förslagen till direktiv kommer läggas fram för Europaparlamentet för yttrande samt till rådet för beslut.  

Paketet innehåller även en redogörelse för motiven till den föreslagna lagstiftningen samt konsekvensanalys.

Vad gäller förslaget angående CCCTB skriver kommissionen att den är medveten om att det ursprungliga förslaget (från 2011) gav upphov till debatt och uppfattades som kontroversiellt av vissa medlemsstater. Förslaget har därför nu delats upp i två direktiv, ett som avser materiella regler för beräkning av en gemensam bolagsskattebas / common corporate tax base (CCTB) och ett direktiv som avser CCCTB i sig (det vill säga konsolidering och fördelningen mellan medlemsländerna). Förhandlingar avseende CCCTB kommer senareläggas till dess att enighet nåtts avseende det första direktivet, CCTB.

Gemensam bolagsskattebas (CCTB)

Den första delen i det återlanserade förslaget innehåller förslag till regelverk för att skapa en gemensam bolagsskattebas. Regelverket är i stora drag detsamma som i det ursprungliga förslaget från 2011, med vissa uppdateringar för att inkorporera EU:s arbete avseende ATAD. För en mer detaljerad genomgång av innehållet i förslaget rekommenderar vi att ni läser vår globala Tax Alert European Commission proposes staged approach towards harmonized group tax base.

Här kan du också läsa förslaget i sin helhet

Tillämpligt för större koncerner

Enligt förslaget ska reglerna göras obligatoriska för koncerner med en global omsättning överstigande 750 miljoner EUR. Regler ska omfatta företag med hemvist inom EU samt fasta driftställen i EU till icke-EU-företag. Regelverket ska vara valbart för mindre bolag.

Tidsplan

Enligt utkastet till direktiv avseende en gemensam bolagsskattebas (CCTB) ska medlemsstaterna ha implementerat regelverket senast 31 december 2018. Detta är således samma tidsplan som gäller för större delen av ATAD.

Enligt förslaget avseende CCCTB ska detta implementeras senast 31 december 2020. Fortsatta diskussioner/förhandlingar avseende CCCTB kommer dock inte hållas förrän enighet nåtts avseende CCTB.

I korthet innebär förslaget avseende CCCTB att den totala skattebasen i en koncern ska beräknas genom att skattebasen för respektive koncernbolag adderas ihop, med eliminering av koncerninterna transaktioner. Därefter ska skattebasen fördelas mellan medlemsstaterna utifrån en fördelningsnyckel som i lika delar utgår från (a) omsättning, (b) antal anställda samt personalkostnader, samt (c) tillgångar (exkl. IP och finansiella tillgångar). Medlemsstaterna ska själva kunna bestämma skattesats.

 Nästa steg

Lagstiftningsförslagen kommer skickas till Europaparlamentet för yttrande och till rådet för beslut. Alla medlemsstater behöver vara överens innan förslaget kan antas.

Kommentar

Förslaget om en gemensam bolagsskattebas är troligen det hittills mest ambitiösa reformförslaget inom EU för företagsskattesektorn. Förslaget innebär ett helt nytt skattesystem för beskattning av internationella koncerner och skulle ha betydande påverkan på stora koncerner inom EU. Berörda företag har all anledning att analysera konsekvenserna av förslagen för sina nuvarande affärsmodeller och tänkta kommande investeringar, samt noga följa kommande förhandlingar och lagstiftningsprocess.

Niklas Cornelius

 

Kontakt
Niklas Cornelius
070-318 95 61