3:12-utredningen fördröjs till den 3 november

Fi 2014:06 Utredningen om översyn av 3:12-reglerna eller den s.k. 3:12-utredningen kommer att överlämnas först den 3 november. Redovisningen skulle presenteras senast den 1 november efter det anstånd som erhölls i våras. Att nu redovisningen de facto kommer att ske den 3 november innebär ingen dramatik utan är väl snarast av praktisk karaktär såsom att antingen utredaren eller ministern i fråga först detta datum har möjlighet att överlämna/ta emot utredningen. Denna är nämligen redan klar så någon tidsbrist föreligger ej längre.

Den av många emotsedda 3:12-utredningen kommer snart att offentliggöras och först då vet vi vilka förslag man faktiskt valt att presentera som framtida lagstiftning för fåmansföretagare med s.k. kvalificerade aktieinnehav. Utredningen kommer att gå på remiss och därefter behandlas inkomna yttranden av finansdepartementet för ev. kommande lagrådsremiss. När Lagrådet yttrat sig är tanken att en proposition ska överlämnas till riksdagen för debatt och beslut. Sannolikt kommer denna process att ta 2017 i anspråk och ändrade lagregler kan träda i kraft först från och med 1 januari 2018.

Vad kan man då förvänta sig ?

Ja, enligt många kan skattesatsen komma att justeras upp för utdelning/kapitalvinst inom det s.k. gränsbeloppet från dagens 20% till 25%.

Vidare kan det bli försämringar i såväl den s.k. förenklingsregeln (dagens 2,75 inkomstbasbelopp i lågbeskattad utdelning/kapitalvinst per år) som den s.k. löneunderlagsregeln där det kan bli en återgång från att idag ha möjlighet att, under vissa förutsättningar, få tillgodoräkna sig 50% av kontant utbetalda ersättningar som lågbeskattat utrymme (gränsbelopp) till att endast 25% av motsvarande underlag upp till 60 inkomstbasbelopp får tillgodoräknas och först på belopp däröver får 50% tillgodoräknas.

Den sedan 2013 gällande s.k. 4%-spärren kan komma att slopas eller modifieras.

Eventuellt kan det komma att krävas aktivitet/verksamhet i ett fåmansbolag för den som har kvalificerade andelar för att förenklingsregeln ska få nyttjas.

Man har inom utredningen även haft att bl.a. se över de s.k. takbeloppen för hur mycket som ska tjänstebeskattas av en utdelning/kapitalvinst. Återstår att se om några förslag om förändringar av dagens regler i det fallet presenteras.

Även andra förändringar i inskränkande/försämrande syfte kan inte uteslutas.

Det återstår även att se om några eventuella förbättringsförslag kommer vad gäller dagens regler i samband med generationsskiften där nu det ofta är fördelaktigare ur ett skatteperspektiv att sälja externt än att låta närstående personer såsom egna barn ta över AB:t i fråga.

Maria Sommert och Magnus Wickström

Kontakt
Maria Sommert
072-534 43 30