Annonseringskravet för arbetstillstånd

Sveriges konkurrenskraft på marknaden: Frågan om kompetensförsörjning i Sverige är mer aktuell än någonsin. Ett väl fungerande regelverk för anställda tredjelandsmedborgare är avgörande för Sveriges konkurrenskraft. EU-kommissionen har bland annat meddelat att annonseringskravet vid ansökningar om arbetstillstånd är onödigt strikt och i princip feltolkat av Migrationsverket.

Den EU-rättsliga principen om unionsföreträde vid anställning är grundläggande för den inre marknaden. Gällande arbetskraft så innebär detta att de individer som är medborgare i EU ska ha företräde till lediga anställningar inom regionen. Därför finns ett krav på att arbetsgivare som har lediga anställningar först måste låta EU-medborgare få kännedom om lediga arbetstillfällen innan denne rekryterar arbetskraft från tredjeland.

Sverige uppmärksammades nyligen för sin strikta tolkning av EU:s regler då en tredjelandsmedborgare inte fick sitt arbetstillstånd förlängt efter att ha hittat sin anställning via Linkedin. Orsaken till avslaget på förlängningsansökan var att Migrationsverket menade att rekryteringen inte levde upp till gemenskapsföreträdet på grund av att anställningen varken hade annonserats på Arbetsförmedlingens hemsida eller dess EU-motsvarighet EURES, trots att LinkedIn är tillgängligt över hela EU och har över 400 miljoner medlemmar. Efter att regleringen som beslutet grundats på fått kritik för att vara föråldrad har EU-kommissionen uttalat sig, och framhåller att annonseringskravet inte behöver tolkas så strikt som det för tillfället görs av svenska myndigheter och påpekar att andra rekryteringskanaler kan användas. En ändring av de nationella reglerna på området skulle göra det lättare för svenska arbetsgivare att rekrytera personer med rätt kompetens, och skulle därmed stärka Sveriges konkurrenskraft. Dessutom skulle en sådan ändring av reglerna bli mer förenliga med EU-rätten.

EY har särskilt lagt märke till att avslag på arbetstillståndsansökningar blir mer vanliga, vilket ofta upptäcks i förlängningsansökningar. Vidare så är det en avsevärd skillnad på handläggningstider beroende på om ansökan om arbetstillstånd som lämnas in till Migrationsverket är komplett eller inte. De senaste rättsfallen från Migrationsdomstolen på området visar på ett mer strikt förhållningssätt än tidigare, där det krävs att förutsättningarna för arbetstillstånd är uppfyllda under tidigare tillståndsperioder för att arbetstagaren ska kunna få sitt arbetstillstånd förlängt.

 

Kommentar

EY har immigrationsexperter med lång erfarenhet av att arbeta med immigrationsfrågor lokalt och globalt. Hör av dig till oss om ni vill diskutera dessa frågor närmare.