Ja till tonnageskatt

Riksdagen sa i dag ja till att införa ett system med tonnagebeskattning men med de förändringar som EU-kommissionens beslut för med sig. De nya reglerna börjar gälla den 20 oktober 2016 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016.

Vi har tidigare i år skrivit om regeringens förslag till en svensk tonnagebeskattning, se här.

I dag fattade riksdagen beslutet att säga ja till ett införande av detta system, dock som sagt med några justeringar med anledning av EU-kommissionens krav på detta.

Kvalificerade rederier ska ha möjlighet att välja mellan vanlig bolagsbeskattning och tonnagebeskattning. Man hoppas att detta ska öka den svenska handelsflottans konkurrenskraft samt öka andelen svenskflaggade fartyg.

Tonnagebeskattning innebär att rederiernas inkomst bestäms schablonmässigt utifrån fartygens last- och passagerarkapacitet, fartygens tonnage. Bolagen betalar således skatt utifrån sitt faktiska tonnage, oberoende av vilka vinster och förluster som finns i verksamheten.

Tonnageskatten ses som ett statligt stöd och utifrån det har EU-kommissionen granskat den svenska regeringens förslag. I augusti godkände kommissionen förslaget i huvudsak men med några villkor.

Enligt regeringens förslag måste de rederier som vill byta till tonnagebeskattning ha sin ledning i Sverige. En viss andel i företagets flotta skulle dessutom enligt regeringens förslag behöva vara svenskflaggad. EU-kommissionen anser att de här kraven måste ändras till krav på registrering i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det för att främja EU:s gemensamma sjöfartsintressen.

Riksdagen sa därför ja till att införa ett system med tonnagebeskattning men med de förändringar som EU-kommissionens beslut för med sig.

Läs hela betänkandet (2016/17:SkU6)

Magnus Wickström