Budgetpropositionen 2017 – immigration

I regeringens budgetproposition inför det kommande året ligger fortsatt fokus på asylsökningsprocessen. Integrationen av asylsökande och utbildning av personal i asylärenden prioriteras fortsatt i Migrationsverkets verksamhet framöver framför arbetstillståndsansökningar. Myndigheten verkar i en föränderlig omvärld och har svårt att prognostisera inströmning av ansökningar för kommande år.

Handläggningstiden fluktuerar för arbetsmarknadsärenden, som under 2014 var fler än väntat (52 500 stycken). De främsta faktorerna för om en ansökan har lång handläggningstid beror på kompletteringar och vidare utredningsåtgärder. Där utmärker sig speciellt branscher med särskilda utredningskrav. Vidare förlängdes handläggningstiden för förlängningsansökningar. De ansökningar som lämnas in kompletta till Migrationsverket har dock betydligt kortare handläggningstider.

Ett ökat skydd för att förhindra missbruk av reglerna för arbetstagare innebär att det blir allt viktigare att göra ansökningar som är kompletta och som håller för efterkontroller. Vidare har en straffsanktionerad uppgiftsskyldighet införts för arbetsgivare gällande arbetsvillkoren och nya regler gällande återkallelse av arbetstillstånd har lagts till. Den som lämnar in felaktiga uppgifter riskerar böter eller fängelse i upp till sex månader. Innebörden av detta är att det är av största vikt att de olika delarna i en ansökan (exempelvis lönenivåer, försäkringar och annan nödvändig dokumentation) uppfyller kraven i svensk lagstiftning på området.

Vidare introduceras ett snabbspår för nyanlända entreprenörer för att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden. EY ser att detta även kan användas för personer som vill starta egna företag i Sverige eller som redan har en anställning i Sverige men vill starta eget och därmed ”byta status” för grunden för sitt uppehållstillstånd.

Sammanfattningsvis är förslaget till regeringens budget 2017 inriktat på asylfrågan, vilket ger lite utrymme till att utveckla verksamheten på arbetstillståndsenheterna. Med tanke på att verksamheten påverkas av en orolig och föränderlig omvärld förväntas det inte i nuläget att Migrationsverket kommer att ha resurser över till att satsa på den övriga verksamheten och vikten av kompletta och korrekta ansökningar är mycket viktig för att säkerställa rimliga handläggningstider.

Kommentar

EY har immigrationsexperter med lång erfarenhet av att arbeta med immigrationsfrågor lokalt och globalt. Tveka inte att höra av dig till oss om ni vill diskutera dessa frågor närmare.

Peter Lindström och Linda Ingsberg