Regeringen presenterar höstens budgetproposition

Idag presenterade regeringen den ekonomiska höstpropositionen. Propositionen innehåller förslag som om bland annat temporärt sänkta arbetsgivaravgifter, månatliga arbetsgivardeklarationer, begränsad avdragsrätt för representation och begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt. Förslagen på företagsskatteområdet förväntas öka beskattningen av företag i finanssektorn. Nedan redovisas översiktligt de aviserade skatteförslagen som är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2017.


Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet

Förslaget innebär att ränteutgifter på efterställda skulder som får ingå i kapitalbasen vid tillämpning av regelverket om kapitaltäckning inte får dras av. Förslaget väntas föranleda ändringar i inkomstskattelagen.

Vidare innebär förslaget förändringar avseende tidpunkten för värdeöverföring vid tillämpning av reglerna om koncernbidrag. Värden motsvarande koncernbidraget ska föras över från givaren till mottagaren senast den dag som givaren ska lämna inkomstdeklaration.

Propositionen berör även beloppsspärren vid i reglerna om begränsning av underskottsavdrag vid vissa ägarförändringar.

Promemoria: Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser

 

Växa-stöd för den första anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare

Förslaget innebär att enmansföretag som anställer en person ska under längst tolv kalendermånader i följd vara berättigade till en nedsättning av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften och den särskilda löneskatten så att bara ålderspensionsavgift ska betalas. Nedsättningen ska vara tillfällig och gälla till utgången av 2021.

Promemoria: Växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare

 

Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

En skattereduktion införs för reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden. Liksom för RUT-avdraget är det arbetskostnaden man kan få en skattereduktion för, inte kostnader för material, resor med mera. Arbetet ska utföras i bostaden, vilken inkluderar garage förråd eller tvättstuga.

Promemoria: Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

 

Skattereduktion för trädgårdsarbete

Förslagen gäller en komplettering av RUT-avdraget med en skattereduktion för trädgårdsarbete i form av beskärning och borttagande av träd och buskar, flyttjänster och it-tjänster.

 

Förändrade nivåer på socialavgifter

Förslaget innebär att sjukförsäkringsavgiften i arbetsgivaravgifterna sänks till 4,35 procent och i egenavgifterna till 4,44 procent. Efterlevandepensionsavgiften i arbetsgivaravgifterna och i egenavgifterna sänks till 0,7 procent. Arbetsskadeavgiften i arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna sänks till 0,2 procent. Detta leder sammantaget till att den allmänna löneavgiften höjs till 10,72 procent.

 

Avdragsrätt för representationsmåltider – Slopad avdragsrätt vid inkomstbeskattningen

Förslaget innebär slopad avdragsrätt för representationsutgifter i inkomstskattelagen som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom förtäring av mindre värde från 2017.

Promemoria: Avdragsrätt vid representation

Skattenätet: Förslag om slopad avdragsrätt för representation 

 

Ändrad intäktsränta på skattekontot

Förslaget innebär att intäktsräntan på skattekontot sänks till som lägst 0 procent. Syftet är att motverka att skattekonton används som kapitalplacering då räntan enligt gällande regler är skattefri och som lägst 0,5625 procent. I likhet med vårpropositionen förväntas förslaget innebära en kostnadsbesparing för staten om cirka 730 miljoner kronor.

Promemoria: Skattekontot och intäktsräntan

Skattenätet: Intäktsränta föreslås bli lägst 0% i skattekontot

 

Begränsad uppräkning av nedre och övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017

Förslaget innebär att uppräkningen av den nedre skiktgränsen och övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 ska begränsas. Skiktgränserna räknas upp med förändringen i konsumentprisindex plus en procentenhet. Den nedre skiktgränsen uppgår därmed till 438 900 kronor och den övre skiktgränsen till 638 500 kronor för beskattningsåret 2017.

Promemoria: Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017

 

Förlängning av den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar

Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs med fyra år, dvs. t.o.m. det beskattningsår som slutar den 31 december 2020. I vårpropositionen föreslogs tre år. Den maximala nedsättningen begränsas dock till 10 000 kronor per år.

Promemoria: Förlängning av den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar

 

Avdrag för resor till och från arbetet

Beloppsgränsen över vilken utgifter för inställelseresor samt för resor mellan bostaden och arbets- respektive utbildningsplatsen får dras av höjs från 10 000 kronor till 11 000 kronor.

 

Uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

För att öka rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden föreslår regeringen att reglerna för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad bör ändras. Det kommande förslaget innebär dels att taket för uppskovsbeloppet slopas under en fyraårsperiod, dels att metoden för beräkning av uppskovsbeloppets storlek vid förvärv av billigare bostad ändras. Regeringen avser att senare under hösten 2016 återkomma till riksdagen med ett förslag. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2017.

 

Golv för statslåneränta i skattelagstiftningen

För att förhindra att vissa bestämmelser i skattelagstiftningen får oavsedda effekter om den genomsnittliga statslåneräntan eller statslåneräntan vid utgången av november blir noll eller negativ föreslår regeringen att det bör införas golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen. Två olika nivåer på golvet föreslås införas, 0 respektive 0,5 %, beroende av vad statslåneräntan är avsedd att avspegla i respektive bestämmelse.

 

Månatliga arbetsgivardeklarationer

Regeringen föreslår att månatliga arbetsgivardeklarationer på individnivå om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag ska lämnas löpande till Skatteverket. Detta i syfte att minska skattefusk och skatteundandragande. Skatteverket anser att det skulle spara staten ca 3 miljarder kronor per år. Systemet ska införas stegvis från och med den 1 juli 2018.

  

Skatteförfarande

Remissarbete pågår avseende undantag från skyldighet för näringsidkare utan fast driftställe att använda ett certifierat kassaregister om försäljning görs mot kontant betalning.

Skatteverket har vidare fått i uppdrag att lämna förslag på hur systemet med krav på personalliggare kan utvidgas att även omfatta bilverkstäder, partihandel med livsmedel samt kropps- och skönhetsvård.

Regeringen har i enlighet med sitt 10-punktsprogram mot skatteflykt avsikten att tillsätta en utredning för att se över bestämmelserna om beräkning av skattetillägg. I enlighet med samma program ser avser regeringen att tillsätta en utredning om det kan införas en skyldighet för bland annat skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg.

Vidare kan en högre kostnadsränta införas i de fall den skattskyldige har gjort en frivillig rättelse.

Skattenätet: Regeringens 10-punktsprogram mot bl.a. skatteflykt

 

Internationella arbetet mot skatteundandragande och skatteflykt

Regeringen avser framgent att fortsätta verka för regelverken kring dokumentation av finansiella konton, land-för-land-rapporter och administrativt samarbete inom EU.

 

Theodor Wängström
073-050 51 90