Budgetprop 2017 – moms- och punktskatteområdet

Idag har budgetpropositionen för 2017 kommit. Den innehåller en hel del förändringar som påverkar moms- och punktskatteområdet och vi har sammanfattat det viktigaste nedan.

Moms – omsättningsgräns
Skattebefrielse för beskattningsbara personer med liten omsättning innebär att beskattningsbara personer som är etablerade i landet och som har en årlig omsättning (ex moms) som understiger 30 000 kr per år inte ska ta ut moms på sina omsättningar. Det medför också att ingen avdragsrätt för ingående moms föreligger. Den som klassas som skattebefriad har dock möjlighet att ansöka till Skatteverket om att inte vara skattebefriad vilket möjliggör rätt till avdrag för ingående moms.

Omsättningsbeloppet som ligger till grund för bedömningen består dels av normalt sett skattepliktig omsättning av varor och tjänster men även av vissa former av ersättning som är undantagen från skatteplikt. Bland de viktigaste exemplen kan nämnas annonsering i periodiska tidskrifter, försäljning av läkemedel enligt recept eller till sjukhus, bank- och finansieringstjänster, försäkringstjänster samt överlåtelse och upplåtelse av fastighet.

En beskattningsbar person kan endast bli skattebefriad om denne inte beräknas ha en årlig omsättning som överstiger 30 000 kr per år samt inte heller har haft en årlig omsättning som har överstigit 30 000 kr under något av de två närmast föregående åren. Då en beskattningsbar person, som är skattebefriad, överstiger omsättningsgränsen ska denne ta ut moms och registrera sig hos Skatteverket. Detta gäller för den omsättning som medför att gränsen överskrids och därefter all skattepliktig omsättning.

Moms – representation
En utvidgning av rätten till avdrag för ingående moms vid representation föreslås. Med nuvarande reglering är avdragsrätten beroende av om avdragsrätt finns enligt inkomstskattelagen. Förslaget innebär att avdrag får göras i momshänseende även där avdragsrätt inte föreligger inkomstskattemässigt, då det gäller måltider och liknande förtäring. Momsavdrag medges beräknat på ett underlag av 300 kronor per person och tillfälle.

Sänkt moms på vissa reparationer
I syfte att främja miljövänlig användning av varor och minska mängden avfall föreslås att återanvändning av vissa varor ska främjas genom en sänkning av momssatsen för reparationer från 25 procent till 12 procent. Detta gäller för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållstextilier.

Sänkt energiskatt för datorhallar och fortsatt lägre skattenivå i vissa kommuner i norra Sverige för förbrukning av el
Den lägre skattenivån som gäller för vissa kommuner i norra Sverige ska fortsätta gälla vad avser förbrukning av el men den justeras i mindre mån för att bättre överensstämma med EU-rätten. Den särskilda skattesatsen föreslås ersättas med en nedsatt skattenivå och nedsättningen föreslås även sänkas från dagens 9,9 öre per kWh till 9,6 öre per kWh. Energiskatten på förbrukning av el i datorhallar ska enligt förslaget sänkas till samma nivå som den som gäller för tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, d.v.s. 0,5 öre per kWh. Förslaget motiveras av att detta spås förbättra konkurrenskraften och skapa bättre förutsättningar för nyetablering.

Sänkt reklamskatt
I propositionen föreslås en sänkning av reklamskatten på annonser i tidningar och magasin från 3 procent till 2,5 procent. För övriga annonser och reklam sänks skatten från 8 procent till 7,65 procent. Samtidigt föreslås en höjning av gränsen där redovisningsskyldighet inträder från nuvarande 20 000 kr till 60 000 kr. Detta är första delen av en sänkning av reklamskatten där den andra delen föreslås ske år 2019. Syftet bakom förslaget är att förbättra villkoren för både tidningar och annan tryckt media och de som säljer annonser, t.ex. ideella föreningar.

Höjd alkoholskatt
Skatten på sprit föreslås höjas med 1 procent och med 4 procent på övriga alkoholhalter. Ökningarna inkluderar moms. Detta motiveras av folkhälsoskäl – efterfrågan på alkohol förväntas minska då priset ökar, vilket i sin tur leder till minskade alkoholskador.

Sänkt skatt på dieselbränsle
I propositionen föreslås en skattesänkning för dieselbränsle som används i båtar och skepp vid jordbruk, skogsbruk och vattenbruk eftersom detta bränsle i dagsläget är hårdare beskattat än motsvarande bränsle för arbetsmaskiner med samma användningsområde. Sänkningen föreslås innebära att dieselbränsle beskattas på samma sätt oavsett om det används i båtar och skepp eller i arbetsmaskiner inom berörda verksamheter.

Dan Sidbo och Malin Regnander

 

Kontakt
Dan Sidbo
072-717 10 44