Frivilliga donationer utgör inte omsättning

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked meddelat att frivilliga donationer som görs via en hemsida inte utgör ersättning för en tillhandahållen tjänst. Förhandsbeskedet är inte överklagat.

Ett bolag och dess ägare hade begärt förhandsbesked från Skatterättsnämnden och ville ha svar på om de donationer som tillföll bolagets ägare personligen utgjorde ersättning för en tillhandahållen tjänst enligt momslagen.

Bolaget, och dess ägare, låter användare ta del av inspelade videor där ägaren spelar dataspel och under spelandets gång kommenterar sitt spelande. Användarna har en möjlighet att donera pengar, som tillfaller ägaren personligen, via en knapp på hemsidan. Donationerna som ges ligger mellan 2-5 USD. Videofilmerna läggs upp och görs tillgängliga på hemsidan oberoende av donationerna och användarna ges samma tillgång till videorna oavsett om de donerar eller inte donerar något. Det finns inte någon motprestation som är kopplad till donationerna som donatorerna får åtnjuta.

Skatterättsnämnden bedömde att donationerna är helt frivilliga och att det inte heller finns något avtal mellan parterna om något utbyte av prestationer, därmed föreligger inte något tillhandahållande av tjänster mot ersättning i mervärdesskatterättslig mening. Donationerna anses därmed inte utgöra en omsättning enligt momslagen.

Kommentar
Vi anser att Skatterättsnämndens bedömning var förväntad och ligger i linje med rådande praxis, se bland annat EU-domstolens avgörande i mål C-16/93, Tolsma. För att en betalning ska anses utgöra ersättning för tjänster i mervärdesskatterättslig mening krävs det att det är ett utbyte av prestationer, dvs. den som betalar erhåller en motprestation som har ett direkt samband med betalningen, och att det finns ett avtal mellan parterna.

Anders Frånlund

 

Kontakt
Anders Frånlund
073-043 33 92