Karenstid för att ansöka om tulltillstånd

Den 1 maj i år trädde den nya EU-gemensamma tullagstiftningen, Union Customs Code (UCC) ikraft. Ett område som har påverkats i stor grad av de nya reglerna är kraven för de olika tulltillstånden som berör exempelvis förenklingar i tullhanteringen och tillstånd med ekonomisk verkan. Villkoren för att beviljas olika tillstånd och användningen av tillstånden har ändras för ett flertal av de befintliga tulltillstånden. Vissa tillståndstyper har dessutom försvunnit och andra har tillkommit.

En viktig förändring i det nya regelverket är införandet av en karenstid för att kunna ansöka om ett nytt tillstånd efter att tillståndet har återkallats på grund av bristande efterlevnad av villkoren. Om ett tillstånd har återkallats av Tullverket på grund av att villkoren för att få inneha tillståndet inte har följts, kan en ansökan om nytt tillstånd inte göras förrän tidigast ett år efter återkallandet. För AEO-tillstånd (Authorized Economic Operator) är karenstiden dock tre år. Bestämmelsen om karenstid gäller även för tillstånd som är utfärdade före den 1 maj 2016, även om förändringar har införts för tillståndstypen, under förutsättning att syftet med det tidigare tillståndet och det nya är detsamma.

Kommentar
På grund av den nya karenstiden är det mycket viktigt att tillståndsinnehavare gör en uppföljning av befintliga tulltillstånd för att säkerställa att man följer villkoren för tillstånden och snabbt vidtar åtgärder om Tullverket påpekar bristande efterlevnad. Detta för att förhindra ökade kostnader genom att tillståndet återkallas och förfarandet inte kan användas.

I vissa tillstånd har även krav på avräkningsnota införts vilket innebär att det blir mycket viktigt att säkerställa att dessa skickas in i rätt tid till Tullverket. Ett exempel på sådant tillstånd är tillstånd till gynnsam behandling i tullhänseende – för särskilda ändamål, som innebär att man kan importera varor med tullbefrielse eller tullnedsättning om de importerade varorna används för specifika ändamål. Detta tillstånd heter numera tillstånd till förfarande slutanvändning och krav på garanti och avräkningsnota har införts.

Zoran Dimoski
070-509 74 44