Avdragsrätt för moms i filialer

EU-domstolen har slagit fast att en filial har avdragsrätt för moms på kostnader som uppstått i filiallandet, även då filialen huvudsakligen utfört interna transaktioner till huvudkontoret, som inte utgör omsättning i momshänseende.

Det aktuella fallet avser ett företag med huvudkontor i Slovakien och en filial i Polen, där den momspliktiga verksamheten till största del bedrevs av huvudkontoret i Slovakien. Filialen i Polen tillhandahöll huvudsakligen tjänster till huvudkontoret, men sålde även till viss del momspliktiga varor och tjänster i Polen samt gjorde unionsinterna förvärv. Transaktionerna till huvudkontoret i Slovakien utgjorde inte omsättning i momshänseende eftersom de genomfördes inom en och samma juridiska person. Filialen gjorde avdrag för moms på kostnader som uppstod i Polen vilka huvudsakligen var hänförliga till filialens transaktioner mot huvudkontoret. Avdraget medgavs inte av den polska skattemyndigheten.

EU-domstolen konstaterar att avdragsrätten för moms är en integrerad del av momssystemet som i princip inte kan begränsas. Avdragsrätten ska medföra neutralitet i momspliktig verksamhet, vilket t.ex. innebär att avdragsrätten inte kan begränsas till enbart situationer där ingående moms är kopplad till momspliktiga transaktioner i den medlemsstat där den skattskyldige ansöker om avdrag.

EU-domstolen kom fram till att filialen har avdragsrätt för ingående moms i Polen, för inköp av varor och tjänster som används för att utföra transaktionerna mot huvudkontoret och som därmed indirekt kan anses hänförliga till de momspliktiga transaktioner som genomförs av huvudkontoret i Slovakien.

Kommentar

EU-domstolens beslut (mål C-393/15) slår fast att avdragsrätten för en filial inte kan begränsas i filiallandet, även i fall där filialen huvudsakligen genomför transaktioner med huvudkontoret i ett annat EU-land. Avdragsrätten följer således de momspliktiga transaktioner som genomförs i huvudkontorets land, under förutsättning att kostnaderna i filiallandet är kopplade till denna verksamhet. Att filialens tillhandahållanden till huvudkontoret inte utgör omsättning i momshänseende påverkar inte avdragsrätten för ingående moms i detta fall.

Dan Sidbo

 

Kontakt
Dan Sidbo
072-717 10 44