HFD öppnar för ägarbreddning

Högsta förvaltningsdomstolen har nu i en dom ändrat Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende frågan om dels anställda som avsågs bli nytillkomna delägare skulle tjänstebeskattas och dels anställda som redan var delägare i händelse av utökat aktieinnehav också skulle tjänstebeskattas genom den aktieöverlåtelse som övervägdes. Det handlar om ett fall med överlåtelse till underpris av aktier i ett verksamhetsbolag från ett holdingbolag till ett annat, där samtliga delägare i holdingbolagen var anställda i verksamhetsbolaget med skillnaden att ett antal delägare i det nya holdingbolaget ersatt delägare i det gamla holdingbolaget.

HFD konstaterar att i aktuellt fall ska Gamla Holding (GH) överlåta sina aktier i verksamhetsbolaget till Nya Holding (NH) för pris under marknadsvärdet. Innebär då detta att de anställda, av vilka några är deägare i GH och samtliga avses bli delägare i NH, inte ska beskattas i och med överlåtelsen? För att det ej ska bli fråga om beskattning krävs att överlåtelsen ses som en s.k. underprisöverlåtelse enligt regler i 23 kap. inkomstskattelagen (IL). Vid denna bedömning ska även ersättning i form av arbetsinsatser eller annat sidovederlag beaktas.

I detta fall har lämnats förutsättningen att några sidovederlag från delägarna i NH i form av redan utförda eller framtida arbetsprestationer inte förekommer. Kan då denna förutsättning accepteras?

I nu aktuella fall utgör överlåtelsen ett led i en modell för ägarsuccession i ett bolag vilket i sin helhet ägs av dess anställda. Avsikten är att ge nya anställda möjlighet att träda in som delägare när befintliga delägare uppnått en viss ålder eller avslutar sin anställning och därigenom säkerställa att bolaget framgent alltjämt ägs av personer som är verksamma i det.

Delägare i GH som i samband med de planerade transaktionerna ska avsluta sina anställningar i bolaget kommer därmed inte att inträda som delägare i NH. När GH likvideras kommer dessa personer att tillskiftas kapital motsvarande substansvärdet av den andel av de överlåtna aktierna i bolaget som motsvarar deras andelar i GH. Detta överstämmer med den ersättning som de enligt aktieägaravtalet i GH har rätt till. I och med transaktionerna kan de således, till förmån för de tillträdande delägarna i NH, sägas avstå från den del av värdet på aktierna i bolaget som överstiger substansvärdet.

Avsikten är att tillämpa denna modell för ägarförändring också vid kommande delägarbyten. Delägare i NH kommer då, på samma vis som delägarna i GH, få ersättning motsvarande substansvärdet på bolagets aktier medan dess övervärde kommer att föras över till ett nybildat holdingbolag med delvis ny ägarkrets.

HFD uttalar avslutningsvis att med beaktande av vad som är upplyst om syftet med transaktionerna och hur dessa ska genomföras anser HFD att den lämnade förutsättningen att sidovederlag inte ska utgå, i detta fall kan godtas. Därmed är det fråga om en underprisöverlåtelse enligt 23 kap. 3 § IL. Av 23 kap. 11 § IL första stycket följer då att skillnaden mellan marknadsvärdet och ersättningen inte ska beskattas som utdelning (fråga 1 i Skatterättsnämndens förhandsbesked) eller som intäkt i inkomstlaget tjänst (fråga 2) hos någon av sökandena (dvs. varken hos delägarna i GH i händelse av ökat indirekt ägande i verksamhetsbolaget eller hos de nya delägarna). Av detta följer också att skatteflyktslagen inte är tillämplig på förfarandet (fråga 3).

Läs HFD:s dom (mål nr 6960-15)
Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 80-14/D)