Moms på idrottsanläggningar

HFD medger inte prövningstillstånd i Friskis & Svettis-målet.

I höstas avgjordes det så kallade Friskis & Svettis-målet i kammarrätten. Ett F&S-bolag hade dels hyrt ut två hela anläggningar till IF Friskis & Svettis Malmö som bedrev gymverksamhet och dels hyrt ut delar av dessa lokaler för kortare tid till andra aktörer. Frågan i målet var om lokaluthyrningarna var momsfria fastighetsupplåtelser eller momspliktig korttidsuthyrning av idrottslokaler. Kammarrätten menade att det är möjligt att i samma lokaler samtidigt ha momspliktig korttidsuthyrning av idrottslokal och momsfri fastighetsupplåtelse, om en hyresgäst har ensamrätt att disponera över lokalerna över en längre tid. Enligt kammarrätten var uthyrningen till idrottsföreningen en sådan momsfri uthyrning, medan uthyrningen till övriga hyresgäster var momspliktig med 6 %.

Enligt Skatteverkets ställningstagande (dnr 131 11634-16/111), som meddelades med anledning av ovan nämnda dom, är en upplåtelse momsfri om den sker till en hyresgäst som har en särställning i förhållande till andra hyresgäster. Vidare menar Skatteverket att endast de ytor som är inredda, och används, för idrottsutövning kan omfattas av momsplikt vid korttidsuthyrning. Detta medför risk att andra ytor såsom t.ex. kansli, domarrum, kopieringsrum, umgängesytor, kaféutrymmen, etc. anses användas fullt ut i momsfri verksamhet.

Kammarrättens dom överklagades av bolaget, men HFD har nu beslutat att inte meddela prövningstillstånd.

Kommentar
Detta innebär att kammarrättens dom står fast samt att det synsätt Skatteverket gett uttryck för i sitt ställningstagande tillsvidare kommer tillämpas. Enligt vår uppfattning är dock vissa frågor i Skatteverkets ställningstagande inte helt rättsligt prövade. Detta gäller t.ex. vilka lokaler som kan anses vara idrottslokaler och därmed omfattas av momsplikt.

Detta medför att de aktörer som hyr ut samma lokal till flera olika hyresgäster måste se över de individuella avtalen med hyresgästerna och göra en enskild bedömning för varje hyresgäst av hur uthyrningen ska behandlas momsmässigt. Det är viktigt att uppmärksamma att den nya inställningen inte bara påverkar Friskis & Svettis utan potentiellt långt fler som upplåter fastighet för idrottsutövning. EY biträder gärna med en sådan bedömning.

Monika Edvall, Olof Lundqvist och Erik Lindgren

 

Kontakt
Olof Lundqvist
070-330 41 73

 

Kontakt
Monika Edvall
070-351 77 02