Ett antal skatteförslag har lagrådsremitterats

Regeringen har tidigare i år presenterat ett antal skatteförslag inför budgetpropositionen för 2017, vilken i normal ordning läggs fram i september. Nu har dessa förslag överlämnats till Lagrådet för yttrande därifrån inför den fortsatta processen. Förslagen är i samtliga fall tänkta att träda i kraft den 1 januari 2017.

Vi har tidigare i år skrivit om flertalet av ett antal skatteförslag som regeringen presenterat och nu gått vidare till Lagrådet med för yttrande. Tanken är att därefter i budgetpropositionen inför 2017 som kommer i september lägga slutliga förslag till riksdagen i dessa frågor, för ikraftträdande 1 januari 2017.

Se våra tidigare artiklar angående nedan bifogade skatteförslag:
Idag har vårpropositionen presenterats
Intäktsränta föreslås bli lägst 0% i skattekontot
Förslag om bankskatt 2017
Förslag om slopad avdragsrätt för representation
Översyn av reglerna om beskattningsinträde
Regeringen öppnar för breddad RUT och halverad moms

Se lagrådsremisser nedan:
Sänkta arbetsgivar­avgifter för enskilda näringsidkare
Ökad beskattning av företag i finanssektorn och vissa förenklingar på företagsskatteområdet
Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror
Sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer
Avdragsrätt vid representation
Ändrad intäktsränta på skattekontot
Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission

Magnus Wickström