Moms på idrottsanläggningar

Idrottsklubbar som bildat bolag för att driva idrottsanläggningar kan sitta med momsrisker på grund av ny rättspraxis.

Skatteverket har efter en kammarrättsdom mot Friskis & Svettis ändrat uppfattning gällande korttidsuthyrning av idrottsanläggning. Avgörande för bedömningen av vilka uthyrningar som är momspliktiga respektive momsfria är bl.a. avtalets utformning, hyreslängden och omständigheterna i övrigt, t.ex. om den ideella föreningen har en särställning i förhållande till övriga. Ändringen innebär i korthet att bolag som tidigare hyrt ut en idrottsanläggning/arena till en egen idrottsförening i vissa fall anses hyra ut momsfritt. Ändringen påverkar bolagets avdragsrätt för ingående moms på investeringar i anläggningen.

Skatteverket uttalar vidare att endast de ytor som är inredda för idrottsutövning, och som används som idrottslokal, kan omfattas av momsplikt vid korttidsuthyrning. Skatteverket har historiskt godkänt duschar och omklädningsrum som nödvändiga för idrottsutövningen, men ställningstagandet medför risk för att andra ytor såsom t.ex. kansli, domarrum, kopieringsrum, umgängesytor, kaféutrymmen, etc. anses användas fullt ut i momsfri verksamhet.

Kommentar

EY delar inte Skatteverkets uppfattning utan anser att det strider mot gällande rätt. Kammarrättens dom är dessutom överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen. I väntan på besked om prövningstillstånd från HFD får rättsläget anses vara oklart. Skatteverket tillämpar dock ställningstagandet från den 1 januari 2016. Vår rekommendation är därför att alla som tillämpar reglerna om korttidsuthyrning av idrottsanläggning för idrottsutövning ser över sin momshantering. EY biträder gärna med en sådan bedömning.

Läs mer om vår satsning EY Sport Business Services, med fokus på idrottsklubbar och deras intressenter

Monika Edvall

 

Kontakt
Monika Edvall
070-351 77 02