Tonnageskatt

Regeringen överlämnade den 23 maj 2016 en proposition om frivillig tonnagebeskattning för viss rederiverksamhet. Syftet med förslaget är att stärka Sveriges konkurrenskraft på sjöfartsområdet. Lagförslaget innebär en schablonbeskattning beräknad på den totala nettodräktigheten för fartygen och föreslås träda i kraft den 20 jul 2016 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016.

Företag som bedriver så kallad kvalificerad rederiverksamhet kan efter ansökan bli godkända för tonnagebeskattning. Ett företag som blivit godkänt kan som huvudregel utträda ur systemet först efter tio år.

Kvalificerad rederiverksamhet är bland annat sjötransport av gods och passagerare med fartyg som har en bruttodräktighet på minst 100, har sin strategiska och ekonomiska ledning i Sverige och huvudsakligen används i internationell sjöfart eller inrikes sjöfart i ett annat land.

Företag som är godkända för tonnagebeskattning ska ta upp en tonnageinkomst beräknad på en fastslagen procentsats av prisbasbeloppet multiplicerad med nettodräktighet per fartyg och antalet dygn som fartyget ägts eller hyrts in av företaget under beskattningsåret. De sammanlagda tonnageinkomsterna för varje fartyg ska tas upp som en intäkt och beskattas enligt gällande skattesats. Från intäkten får inga avdrag göras vilket innebär att tonnagebeskattad verksamhet alltid kommer att redovisa ett överskott vid beskattningen.

Förslaget innehåller därutöver ett förslag om särskilda sanktionsavgifter för rederier som inte längre uppfyller kraven för kvalificerad rederiverksamhet. Vidare ska rederiets överavskrivningar tas fram till beskattning vid övergång till tonnagebeskattning. Beskattningen får ske över upp till 20 år men en snabbare framskattning kan behöva ske om verksamheten minskar.

Markus Thaler

Läs propositionen (prop. 2015/16:127)

 

Kontakt
Markus Thaler
070-392 17 09