Momskostnader vid försäljning av dotterbolag prövas av HFD

Kammarrätten har tidigare i mål beslutat att inte medge ett bolag avdragsrätt för konsultkostnader som uppstått i samband med försäljningen av ett dotterbolag. HFD har nu beslutat att ta upp frågan för prövning.

Kammarrätten i Stockholm ansåg i målen (10217-14 och 10218-14) att försäljningen inte kunde utgöra någon verksamhetsöverlåtelse då inga tillgångar sålts tillsammans med aktierna. Det var i målet ostridigt att förvärvet av tjänsterna inte kunde anses ha ett direkt och omedelbart samband till någon momspliktig transaktion utan frågan bestod i om konsultkostnaderna kunde anses utgöra allmänna omkostnader för bolaget. Kammarrätten konstaterade att det är bolaget som har bevisbördan för att visa att rätt till avdrag föreligger och uttalade därutöver att de delade Skatteverkets åsikt att det föreligger ett direkt och omedelbart samband mellan de förvärvade tjänsterna och aktieavyttringarna, varför bolaget inte medgavs avdrag för den ingående momsen. HFD kommer nu att pröva frågan. 

Elinor Walla Enander

 

Kontakt
Elinor Walla Enander
+44 20 7197 5347