Ingen moms på förvaltning av kommanditbolag

Kammarrätten i Stockholm avslår Skatteverkets överklagande gällande påförande av moms för bolagets förvaltning av ett kommanditbolag. Enligt kammarrätten utgör förvaltningen inte någon omsättning ur momshänseende.

Frågan i kammarrättens mål (6634-6638-14 och 7932-14) gällde om förvaltningen av ett kommanditbolag utgjorde en momspliktig tjänst. Bolaget, som ägdes till 99,98 procent av kommanditdelägaren och 0,02 procent av komplementären, bedrev verksamhet i form av en kapitalfond som ägt och förvaltat ett portföljbolag. Enligt bolagsavtalet skulle komplementären sköta all förvaltning och fick ersättning i form av ett förvaltningsarvode som skulle täcka kostnaderna för förvaltningen. Arvodet avräknades sedan från komplementärens vinstandel.

Efter att Skatteverket påfört moms på bolaget överklagades beslutet och förvaltningsrätten ansåg att förvaltningen av kommanditbolaget inte utgjorde en omsättning av tjänst i momshänseende. Skatteverket ansåg dock att utformningen av bolagsavtalet, som i detta fall medförde att tjänsterna kunde anses egenproducerade, inte skulle ha betydelse för den momsmässiga bedömningen och hänvisade till likabehandlingsprincipen. Kammarrätten avslog dock Skatteverkets överklagande med hänvisning till att förvaltningen inte utgör någon omsättning ur momshänseende.

Kommentar
Enligt vår uppfattning är domen i linje med tidigare rättspraxis och som medför att intern förvaltning av ett kommanditbolag inte utgör någon omsättning i momshänseende. Intressant är att kammarrätten inte riktigt tar ställning till om likabehandlingsprincipen skulle kunna innebära att intern och extern förvaltning skulle behöva behandlas likadant vilket Skatteverket baserar sin argumentation på.

Elinor Walla Enander

 

Kontakt
Elinor Walla Enander
+44 20 7197 5347