Skatteverket lämnar förslag om internprissättning och land-för-land-rapportering

Skatteverket har överlämnat en knappt 90 sidor lång promemoria till Finansdepartementet, vari det bland annat föreslås att Sverige ska införa så kallad land-för-land-rapportering för stora koncerner i enlighet med OECD:s förslag. Dessutom föreslås att dokumentationsskyldigheten avseende internprissättning utvidgas till att också avse fasta driftställen och handelsbolag.

I slutet av 2015 fick Skatteverket i uppdrag av Finansdepartementet att utarbeta ett förslag till lagstiftning angående hur åtgärdspunkt 13 i G20/OECD:s stora skatteprojekt, det så kallade BEPS-projektet, ska implementeras i Sverige. Därutöver skulle även förslag lämnas angående genomförandet av EU-direktivet om ändring i rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning, avseende land-för-land-rapportering och automatiskt utbyte av sådana rapporter.

I fredags, den 29 april, lämnades promemorian om knappt 90 sidor till Finansdepartementet vari det t.ex. föreslås att Sverige ska införa s.k. land-för-land-rapportering för stora koncerner i enlighet med OECD:s förslag. Dessutom föreslås att dokumentationsskyldigheten avseende internprissättning utvidgas till att också avse fasta driftställen och handelsbolag. För dokumentationsskyldiga företag föreslås dock ett undantag avseende transaktioner som understiger ett sammanlagt värde om fem miljoner kronor, så kallade oväsentliga transaktioner. Undantaget gäller inte upplåtelse och överlåtelse av immateriella tillgångar om inte tillgångarna är oväsentliga för verksamheten.

Små och medelstora företag föreslås undantas från dokumentationsskyldigheten avseende internprissättning. Som små och medelstora företag räknas intressegemenskaper som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 450 miljoner kronor, eller vars balansomslutning inte överstiger 400 miljoner kronor året före beskattningsåret.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Du hittar rapporten här.

Olov Persson och Alborz Shouri

 

Kontakt
Olov Persson
070-318 94 48

 

Kontakt
Alborz Shouri
072-584 45 81