Vårpropositionen har presenterats

Idag har regeringen presenterat den ekonomiska vårpropositionen samt förslag till vårändringsbudget till riksdagen. I det som idag presenteras finns inga nya skatteförslag redovisade som inte redan har aviserats. I regeringens vårändringsbudget föreslås två lagändringar på skatteområdet, dels en utvidgning av RUT-avdraget och dels sänkt skatt på biodrivmedel. Dessa förslag innebär att skatteintäkterna totalt beräknas minska med knappt 0,5 miljarder kronor för år 2016.

Nedan redovisas de tidigare aviserade skatteförslagen avseende ändring som är tänkta att träda i kraft dels den 1 augusti 2016 och dels den 1 januari 2017.

Sänkt reklamskatt

I promemorian föreslås att reklamskatten ska sänkas med 20 miljoner kronor 2017 och med ytterligare 20 miljoner kronor 2019.

Kompletterande förslag avseende kemikalieskatterna

I promemorian föreslås att kemikalieskatteutredningens tidigare remitterade betänkande med förslag om skatt på viss elektronik ska kompletteras med en metod för att avgöra om ämnen är additivt eller reaktivt tillsatta. Metoden bedöms förenkla förfarandet både för de skattskyldiga och för beskattningsmyndigheten.

Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet

Förslaget innebär ett avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser och vissa förenklingar på företagsskatteområdet. Förslagen föranleder ändringar i inkomstskattelagen.

Avdrag för klimatkompensation genom borttagning av utsläppsrätter

Förslaget innebär att avdraget ska gälla för företag, inklusive enskilda näringsidkare, som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Avdraget, som alltså inte omfattar privatpersoner, avser kostnaden för utsläppsrätter som tas bort från handelssystemet för att klimatkompensera för växthusgaser som har släppts ut i den egna verksamheten.

Lika beskattning av dieselbränsle i båtar och arbetsmaskiner inom vattenbruk, vattenbruk, skogsbruk och jordbruk

Förslaget innebär att dieselbränsle som används i skepp och båtar i yrkesmässig jordbruks- skogsbruks- och vattenbruksverksamhet ska beskattas på samma sätt som dieselbränsle som används i arbetsmaskiner inom de angivna sektorerna. 

Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

Förslaget innebär att det ska införas en skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror i bostaden. Liksom för RUT-avdraget är det arbetskostnaden man kan få en skattereduktion för, inte kostnader för material, resor med mera. Arbetet ska utföras i bostaden, vilken inkluderar garage, förråd eller tvättstuga.

Sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer

Förslaget innebär att momsen på mindre reparationer sänks från 25 procent till 12 procent. Det gäller reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier.

Växa-stöd för den första anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare

Förslaget innebär att enskilda näringsidkare som inte har haft någon anställd under 2016 och som anställer en person efter 31 mars i år bara ska betala ålderspensionsavgiften på ersättningen till den anställde under de tolv första månaderna. Övriga arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt behöver alltså inte betalas.

Kompletteringar av RUT-avdraget

Förslagen gäller komplettering av RUT-avdraget med en skattereduktion för trädgårdsarbete i form av beskärning och borttagande av träd och buskar, flyttjänster och it-tjänster.

Förslaget är en del av den uppgörelse om insatser med anledning av flyktingkrisen som träffats mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Sänkt skatt på biodrivmedel

Regeringens ambition är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Att få ned utsläppen från transporter och resor är en prioriterad del av detta arbete. Ett viktigt steg i arbetet med att nå målet är att gynna förnybara drivmedel.

Förslagen innebär att befrielsen från energiskatt ökas från 73 till 92 procent för höginblandad etanol som används i gnisttända motorer (E85), från 74 till 88 procent för etanol som låginblandas i bensin, från 50 till 63 procent för höginblandad Fame och för låginblandad Fame i dieselbränsle från 8 till 36 procent.

Ändrad intäktsränta i skattekontot

Förslaget innebär att intäktsräntan i skattekontot sänks till som lägst 0 procent. Syftet är att motverka att skattekonton används för kapitalplacering då räntan med nuvarande regler är skattefri och som lägst 0,5625 procent. Förslaget gör att statens kostnad beräknas minska med 730 miljoner kronor år 2017.

Beräknad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017

Förslaget innebär att uppräkningen av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 ska begränsas. Den nedre skiktgränsen beräknas därmed enligt nuvarande prognos uppgå till 438 400 kronor för 2017. Utan begränsningen av uppräkningen beräknas den nedre skiktgränsen uppgå till 442 700 kronor för 2017.

Förlängning av den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar

Förslaget innebär att den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs med tre år, dvs. t.o.m. det beskattningsår som slutar den 31 december 2019. I promemorian förseslås också att den maximala nedsättningen begränsas till 10 000 kronor per år.

Avdragsrätt vid representation

Förlaget innebär ändringar av rätten till avdrag för representation vid måltider och annan förtäring och avser både mervärdesskatt och inkomstskatt. Förslagen syftar bl.a. till att få mervärdesskatteregler som är förenliga med EU-rätten och till att förenkla tillämpningen.

Fortsatt sänkt energiskatt för företag och hushåll i Norrlandskommuner

Skattesatsen är idag lägre i ett antal kommuner i Norrland. En statlig har föreslagit att nedsättningen ska tas bort som en anpassning till EU-rätten. Regeringen gör dock en annan bedömning. Att uppvärmningskostnaderna är högre bör tas hänsyn till och förslaget är att en nedsättning ska fortsätta att gälla. Nedsättningen gäller för hushåll samt den privata och offentliga servicesektorn.

Magnus Wickström och Ola Ragnar Liljemark

Läs regeringens remitterade förslag