Informationsutbyte avseende förhandsbesked

Som en del i åtgärdspaketet för att bekämpa skatteflykt och skadlig skattekonkurrens inom EU antog den 8 december 2015 EU:s finansministrar ett förslag som innebär att information om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor ska delas med samtliga medlemsstater. Den 7 april lämnade finansdepartementet en promemoria med förslag till de ändringar som behövs för att införa direktivet i svensk rätt.

Förslaget innebär att medlemsstaternas behöriga myndigheter genom automatiskt informationsutbyte ska lämna upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning till övriga medlemsstaters behöriga myndigheter och till Europeiska kommissionen.

Informationsutbytet ska ske senast 3 månader efter utgången av det kalenderhalvår förhandsbesked har utfärdats, ändrats eller förnyats. Vidare ska följande information inkluderas vid informationsutbytet;

  • Namn på bolaget,
  • Sammanfattning av sakfrågan,
  • Typ av förhandsbesked samt beloppsmässig omfattning,
  • Upplysning om andra berörda medlemsstater samt
  • Andra företag eller företagsgrupper som omfattas av förhandsbeskedet.        

En medlemsstat kan efter att ha tagit del av den grundläggande upplysningen begära att få kompletterande uppgifter, såsom hela förhandsbeskedet. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 men är tillämpliga på upp till fem år gamla förhandsbesked som fortfarande gäller.

Förhandsbesked avseende privatpersoner och mervärdesskatt är helt undantagna från kravet på informationsutbyte. Om ett företag har ett förhandsbesked om prissättning med länder utanför EU är dessa i vissa fall undantagna från utbytet.          

Kommentar

Möjligheten att söka förhandsbesked har inneburit en ökad förutsägbarhet för många företag avseende exempelvis internprissättningsfrågor. De aviserade förändringarna kommer att medföra ökad transparens och medlemsstaterna kommer att få tillgång till mer information, vilket även är i linje med G20-ländernas/OECD:s BEPS-initiativ. Den ökade transparensen kommer sannolikt att innebära att berörda företag kan förvänta sig ökad aktivitet på området framöver.

Kontakta oss gärna för en diskussion om hur detta påverkar ert arbete med internationella skattefrågor.

Olov Persson och Jessica Carlsson

 

Kontakt
Olov Persson
070-318 94 48

 

Kontakt
Jessica Carlsson 
072-584 43 71