Ingen ändring i värdepappersregeln

Incitamentsutredningen har lämnat förslag om en särskilt skattegynnad form av personaloptioner som kallas ”kvalificerade personaloptioner”, vilka riktas mot nya, mindre företag. Utredningens förslag har nu skickats ut på remiss, och Finansdepartementet har i remisskrivelse tydligt angett att remissinstanserna ska bortse från föreslagna förändringarna om en skärpt värdepappersregel. Enligt Finansdepartementet har förslaget i denna del varit för tunt, vilket får förstås som att det inte kan läggas till grund för lagstiftning i sin nuvarande form.

Yttranden från remissinstanserna ska ha inkommit till Finansdepartementet senast den 15 augusti 2016.

Se tidigare artiklar vi skrivit om utredningen:

Föreslagen ändring i värdepappersregeln
Nytt förslag för beskattning av incitamentsprogram

Kommentar

Det är positivt att förändringarna av värdepappersregeln i sin nuvarande form inte verkar kunna ligga till grund för lagstiftning. De föreslagna reglerna hade inneburit stora gränsdragningsproblem och var behäftade med stora oklarheter i flera frågor. Uppgiften för utredningen enligt direktivet när det gäller värdepappersregeln var främst att förenkla och förtydliga, men förslaget skulle istället skapat ett flertal nya gränsdragningsproblem utan att ha löst några av de tidigare.

Per Stenbeck
072-500 98 73