Intäktsräntan på skattekontot föreslås bli 0%

Det lät ej dröja länge efter att finansministern offentliggjort sin ståndpunkt i media att räntan i skattekontot kommer att sänkas till noll förrän förslag om detta nu presenterats från Finansdepartementet. Intäktsräntan föreslås således bli som lägst 0% från och med den 1 januari 2017.

Som vi tidigare skrivit om (se Snart 0% inlåningsränta på skattekontot) har såväl alltfler företag som privatpersoner valt att tillskjuta kapital till sina respektive skattekonton då ränteavkastningen på dessa konton i dagsläget motsvarar en ränta om 0,72% för aktiebolag och drygt 0,8% för privatpersoner före skatt. Det är inte många bankkonton som i dag kan matcha den avkastningen och Skatteverket har noterat att överskott på skattekontona med mångmiljardbelopp utöver vad som annars varit normalt.

Nyligen har därför en promemoria lagts fram där det föreslås att intäktsräntan på skattekontot sänks till som lägst 0%. Detta syftar till att motverka att skattekontot fungerar som ett fördelaktigt sparalternativ för allmänheten såsom nu synes vara fallet. Ett genomförande av förslaget beräknas spara 730 miljoner kronor åt staten för år 2017.

I promemorian föreslås att intäktsräntan ska vara 0% vid nuvarande golvränta om 1,25% för den så kallade basräntan. Intäktsräntan kommer dock att följa med det allmänna ränteläget upp när räntan stiger. Det klargörs vidare att intäktsräntan kommer att ligga lägre än avkastningen på traditionella sparformer varför skattekontots attraktion som sparalternativ minskar.

Skattekontots intäktsränta ska heller aldrig understiga 0 kronor (dvs. så att en negativ intäktsränta uppkommer), utan intäktsräntan föreslås få ett golv om 0%.

Detta förslag har sänts ut på remiss och yttranden ska ha inkommit till Finansdepartementet senast den 15 april. De nya reglerna om 0% i ränta på skattekontot vid nuvarande räntenivå föreslås som sagt träda i kraft den 1 januari 2017 så fram till dess kan skattekontot alltjämt utgöra ett gynnsamt sparalternativ.

Magnus Wickström