Jämkningsbestämmelse strider mot EU-rätten

Bestämmelsen i 9 kap. 11 § momslagen om återbetalning av ingående moms avdragen under uppförandeskede strider mot EU-rätten. Kammarrätten i Göteborg bedömer att det inte finns någon skyldighet att betala tillbaka ingående moms för tiden innan den frivilliga skattskyldigheten upphör om verksamheten aldrig påbörjas.

I det aktuella fallet var ett bolag momsregistrerat för frivillig skattskyldighet under uppförandeskede. Den verksamhet för vilken bolaget var frivilligt skattskyldig för påbörjades dock aldrig. Skatteverket krävde, med hänvisning till 9:11 i momslagen, att bolaget skulle återbetala den ingående moms som bolaget avdragit och som hänförde sig till tiden mellan beslutet om frivillig skattskyldighet fattats och då den frivilliga skattskyldigheten upphörde. Ovanstående lagregel uttrycker att ingående moms som hänför sig till tiden mellan beslutet om frivillig skattskyldighet och dennas upphörande ska återbetalas om den frivilliga skattskyldigheten upphör innan någon momspliktig verksamhet kommit till stånd.

Frågan blev föremål för bedömning i Kammarrätten i Göteborg. I avgörandet hänvisar kammarrätten till artikel 184-185 i momsdirektivet och praxis från EU-domstolen (bl.a. C-110/94 INZO, C-184/04 Uudenkaupungin Kaupunki och C-400/98 Breitsohl). Enligt EU-rätten ska justering av avdragen moms ske om avdraget är högre eller lägre än vad man haft rätt till, t.ex. då användningen av fastigheten ändras. Avdragsrätten kvarstår dock även om det senare beslutas att den planerade verksamheten inte ska påbörjas. Medlemsstaterna får inte ha jämkningsregler som leder till att avdragsrätten begränsas om den frivilliga skattskyldigheten utnyttjats på ett korrekt sätt.

Kammarrätten anger med stöd av EU-rätten att det faktum att verksamheten inte påbörjas inte kan jämställas med en ändrad användning. De anger vidare att det därmed saknas stöd för att kräva återbetalning av den ingående momsen. Bolaget behöver därmed inte betala tillbaka avdragen moms för tiden innan beslutet om frivillig skattskyldighet upphörde.

Kommentar
Flera företag har sannolikt med anledning av detta återbetalat för mycket ingående moms. Man kan korrigera sina deklarationer upp till sex år bakåt i tiden. För bolag som återbetalat avdragen ingående moms under de senaste sex åren och där verksamheten aldrig påbörjades finns en möjlighet att kräva tillbaka den återbetalade momsen. Kontakta gärna oss för en diskussion om vad detta kan ha för betydelse för er verksamhet.