Föreslagen ändring i värdepappersregeln

Utredningen om skatteregler för incitamentsprogram har överlämnat sitt betänkande ”Beskattning av incitamentsprogram” till regeringen. Uppdraget har varit att se över reglerna för beskattning av incitamentsprogram i syfte att skapa konkurrenskraftiga regler för att öka möjligheterna att attrahera och behålla nyckelkompetens samt underlätta tillämpningen av redan befintliga skatteregler för incitamentsprogram. Bland annat föreslås en generell ändring i värdepappersregeln.

I dagsläget innebär värdepappersregeln att den som på grund av sin tjänst förvärvar värdepapper på förmånliga villkor ska beskattas för förmånen det beskattningsår då instrumenten förvärvas. Utredningen slår fast att dagens regler är förhållandevis svåra att tillämpa och det beskattningsmässiga utfallet är i många fall svårt att förutse. Vidare innebär dagens regler att ekonomiskt likvärda transaktioner inte behandlas på samma sätt och att de i vissa fall ger resultat som avviker från allmänna principer.

Utredningen föreslår att värdepappersregeln kompletteras med en hjälpregel. Hjälpregeln förtydligar att förfoganderättsinskränkningar som avser kortare tid än två år inte ska skjuta fram beskattningstidpunkten på värdepapper som den skattskyldige på grund av dennes tjänst förvärvat med förmånliga villkor. För förfoganderättsinskränkningar som gäller under längre tid än två år, får förvärvarens möjligheter att tillgodogöra sig värdet av instrumentet genom försäljning en avgörande betydelse för beskattningstidpunkten. En konsekvens blir att övriga villkor som inskränker förfoganderätten eller möjligheten att tillgodogöra sig värdet inte ska påverka vare sig värdepappersstatus eller förvärvstidpunkt. Avyttringsregeln gäller dock inte när det är frågan om villkor i aktieägaravtal och omständigheterna är sådana att det är sannolikt att förvärvet blir bestående. I fortsättningen ska beskattningstidpunkten bestämmas med ledning av förvärvarens rätt att tillgodogöra sig värdet när anställningen upphör.

Utredningen föreslår att värdepappersregeln ska gälla för alla instrument som i sig är av värdepapperskaraktär och att personaloptionsregeln enbart ska gälla för rent obligationsrättsliga avtal mellan arbetsgivare och anställd. Instrument som utifrån typ och art är avsedda att kunna omsättas ska således inte falla in under personaloptionsregeln. Karaktären på det valda instrumentet ska vara avgörande för hur detta kommer att behandlas. Förslaget innebär vidare att skillnaden i beskattningstidpunkt minskar mellan personaloptioner och värdepapper med vissa förfoganderättsinskränkningar. Likvärda transaktioner kommer således behandlas på liknande sätt.

Utredaren föreslår också att reglerna förtydligas så att det framgår att skyldigheten för en svensk arbetsgivare att betala sociala avgifter, göra skatteavdrag och lämna kontrolluppgift även gäller för före detta anställda under förutsättning att de var anställda hos den svenske arbetsgivare när ersättningen tjänades in.

Utredaren föreslår att ändringarna träder i kraft 1 januari 2018.

Reglerna kommer därmed innebära att arbetsgivare får se över sina villkor för sina aktieplaner och andra incitamentsprogram tillhandahållna till sina anställda för nytt avgörande av beskattningstidpunkten och status på värdepappret.

Kontakta EY för en diskussion om vad ovanstående kan ha för betydelse för dig, dina anställda och ditt företag.

Sevim Güven och Sofia Stigels

 

Kontakt
Sevim Güven
072-230 95 20