Skatteverket utreder delningsekonomins påverkan på skatteområdet

Skatteverket har nu lämnat sin första delrapport i uppdraget att utreda hur delningsekonomin påverkar skatteområdet. I rapporten anger Skatteverket att reglerna är komplexa och försvårar förutsebarheten av beskattningskonsekvenser för aktörer på området. Särskilt lyfts bedömningar om arbetsgivaravgifter och moms upp som komplicerade.

Skatteverket har fått i uppdrag av finansdepartementet att granska delningsekonomins påverkan på skatteområdet. Denna första rapport som nu lämnats redogör för, och analyserar, delningsekonomins påverkan på skatteområdet. Nästa delrapport som släpps den 31 oktober 2016 kommer omfatta analys och resultat av de revisioner och den kommunikation som Skatteverket nu företar gentemot aktörer på området.

Med delningsekonomi menas när användning/nyttjande delas eller omsätts mellan olika parter. Som exempel nämns att transportera andra i en privatbil mot betalning eller när man hyr ut sin bostad.  Enligt rapporten förväntas delningsekonomin öka avsevärt de närmaste åren. Frågor som särskilt anges som komplexa är när man anses agera i kapacitet av arbetsgivare/arbetstagare där skyldigheter att redovisa arbetsgivaravgifter finns eller när verksamheten är så pass stadigvarande att man anses vara en beskattningsbar person som är skyldig att redovisa moms.

Det finns inga särskilda lagregler för delningsekonomin utan bedömningen sker enligt ordinarie skatteregler. Skatteverket anser att reglerna förvisso är neutrala och att de i sig inte påverkar konkurrensen, men att de är komplexa att använda och försvårar förutsebarheten av beskattningskonsekvenserna. Risken är därför stor att skatten hanteras fel.

Slutligen skriver Skatteverket att deras strategi för att minimera skattefelet är att göra det lätt att göra rätt och svårt att göra fel. Ett förslag som nämns är att fler parter än de som är skattskyldiga ska involveras i lämnandet av kontrolluppgifter. Mer konkreta förslag på åtgärder kommer dock att lämnas först i oktober 2016, i delrapport 2.

Kommentar
Skattverket utför nu granskningar och tar kontakt med aktörer som agerar inom området för delningsekonomi. Det kan vara lämpligt att man ser över sin hantering av skatt, särskilt moms och arbetsgivaravgifter.  Skatteverket har möjlighet att påföra skatt och skattetillägg upp till sex år bakåt i tiden.

Kontakta gärna oss för en diskussion om vad detta kan ha för betydelse för er verksamhet.

Tomas Karlsson och Johanna Ström

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61