Nytt förslag för beskattning av incitamentsprogram

Utredningen om skatteregler för incitamentsprogram har överlämnat sitt betänkande ”Beskattning av incitamentsprogram” till regeringen. Uppdraget har varit att se över reglerna för beskattning av incitamentsprogram i syfte att skapa konkurrenskraftiga regler för att öka möjligheterna att attrahera och behålla nyckelkompetens samt främja tillväxt för unga kapitalsvaga företag. Idag är incitamentsprogram främst vanligt förekommande i större företag varför förslaget främst syftar till att främja användandet av personaloptioner för små, nystartade tillväxtföretag.

I utredningen föreslås att det införs bestämmelser om särskilt skattegynnande personaloptioner, s.k. kvalificerade personaloptioner. Detta skulle innebära att den som förvärvar andelar genom att utnyttja kvalificerade personaloptioner inte förmånsbeskattas. Då förslaget, som sagt, har som främsta syfte att främja nyttjandet av personaloptioner i små, nystartade tillväxtföretag kommer sannolikt inte sällan andelarna att ses som s.k. kvalificerade andelar avseende fåmansföretag. Utdelning eller kapitalvinst vid försäljning av sådana andelar blir då beskattad från 20% och upp till ca 58%. I fall det ej är fråga om kvalificerade andelar blir utdelning eller kapitalvinst beskattad enligt vanliga regler för inkomstslaget kapital, vilket i praktiken innebär en beskattning om 25%. Sammanfattningsvis innebär förslaget att någon förmånsbeskattning inte längre blir fallet. Ej heller kommer några arbetsgivaravgifter att behöva betalas för personaloptionerna.

För att reglerna om kvalificerade personaloptioner ska vara tillämpliga krävs att ett antal villkor avseende företaget, företagets verksamhet och den anställde är uppfyllda. Reglerna tar sikte på onoterade företag som har färre än 50 anställda, har högst 80 Mkr i omsättning och som är yngre än sju år. Företaget får bland annat inte bedriva bank- eller försäkringsverksamhet.

För företag i uppstartsfasen används incitamentsprogram som ett sätt att kvarhålla nyckelpersoner. För att detta ska ske finns det ofta förfoganderättsinskränkningar i incitamentsprogrammen. Vilka förfoganderättsinskränkningar som tillåts för kvalificerade personaloptioner regleras särskilt i förslaget.

Förslaget bedöms kosta ca 0,18 miljarder kronor per år i form av minskade statsintäkter från inkomstskatter och föreslås finansieras genom en höjning av schablonintäkten på periodiseringsfonder från dagens 72% av statslåneräntan till 80% av statslåneräntan vid samma avläsningstidpunkt och med samma underlag som idag råder. Vidare innefattar förslaget statsstöd till berörda företag varför bedömningen är att stödordningen ska prövas direkt mot EU-fördraget och således måste underställas EU-kommissionen. Utredaren bedömer att det föreligger mycket goda förutsättningar för ett godkännande.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Kontakta EY för en diskussion om vad ovanstående kan ha för betydelse för dig, dina anställda och ditt företag. 

Ville Bäcklund och Hanna Julin

Läs hela lagförslaget (SOU 2016:23) 

 

Kontakt
Ville Bäcklund
072-702 85 80

 

Kontakt
Hanna Julin
072-500 73 73