HFD om utgift för att förvärva underskottsbolag

Vid beräkning av beloppsspärren innefattar utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag även ersättning i form av andelar i det förvärvande bolaget. Högsta förvaltningsdomstolen nu fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Privatpersonen A äger samtliga aktier i Holding AB som är ett underskottsbolag. Holding AB äger i sin tur tre underkoncerner. Avsikten är att A ska bilda bolaget NYAB genom apportemission där A till NYAB tillskjuter samtliga aktier i Holding AB. Därmed avyttrar A samtliga aktier i Holding AB mot ersättning i form av samtliga aktier i NYAB. Enligt ansökan varken har eller ska några kapitaltillskott lämnas till Holding AB eller andra koncernbolag.

Parterna var överens om att NYAB därmed förvärvar sådant bestämmande inflytande över underskottbolaget Holding AB att beloppsspärren enligt 40 kap. 15 § Inkomstskattelagen aktualiseras. Frågan till HFD var om marknadsvärdet av de aktier som NYAB ger ut vid bildandet ska anses ingå i utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över Holding AB vid beräkning av beloppsspärren.

HFD ansåg att transaktionen kan karaktäriseras som ett byte och konstaterade att grundregeln inom inkomstbeskattning vid byte är att mottagna tillgångar ska anses anskaffade för motsvarande marknadsvärdet av de avyttrade tillgångarna. Vidare ansåg HFD att det saknas stöd för att ordet utgiften i 40 kap. 15 § inkomstskattelagen skulle ha annan innebörd än anskaffningsutgiften för de förvärvade andelarna. Marknadsvärdet på de aktier som NYAB ska ge ut vid bildandet ansågs därmed ingå i utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över Holding AB vid beräkning av beloppsspärren. Därmed fastställde HFD i överklagade delar Skatterättsnämndens förhandsbesked.  

Skatterättsnämndens förhandsbesked överklagades inte till HFD avseende en fråga där parterna var överens. I den frågan konstaterade Skatterättsnämnden att den omständighet att A blir ägare till aktierna i NYAB samtidigt som bolaget bildas inte är ett hinder mot att tillämpa regler om framskjuten beskattning vid andelsbyte. Det ansågs inte heller vara ett hinder mot att tillämpa regler om fördelning av sparat utdelningsutrymme på de genom andelsbytet förvärvade andelarna.

Elisabeth Granhage

Läs domen från HFD (mål nr 3521-15)
Läs förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden (dnr 47-14/D)

 

Kontakt
Elisabeth Granhage
070-315 88 26