Aktiegåva kan sänka skatten från 57% till 25%

I dag har Högsta förvaltningsdomstolen fastställt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden, innebärande att aktier som förvärvas genom gåva inte blir kvalificerade andelar hos gåvotagaren enbart på den grunden att de var kvalificerade hos givaren.

En mor ska ge sina söner aktier i gåva. Aktierna är kvalificerade för modern på grund av att närstående till henne är eller varit verksamma i betydande omfattning i bolaget som aktierna avser. Dessa till modern närstående personer är dock inte närstående till hennes söner. Då varken sönerna eller närstående till dem är eller varit verksamma i betydande omfattning i bolaget eller i andra koncernbolag är inte aktierna kvalificerade andelar hos sönerna, anför HFD.

Sönerna menar att eftersom det inte finns någon generell bestämmelse i 57 kap. inkomstskattelagen om kontinuitet vid beskattningne av gåvor, ska reglerna i 44 kap. 21 § inkomstskattelagen innebära att aktierna behåller karaktären av kvalificerade andelar även hos mottagarna (dvs. hos dem). HFD uttalar då att denna reglering avser beräkning av kapitalvinst och skattemässig kontinuitet vid den beräkningen. Skulle regleringen även innefatta frågan om kontinuitet gällande tillgångens skattemässiga karaktär skulle i så fall bestämmelsen i 44 kap. 22 § inkomstskattelagen bli överflödig då denna regel för sin tillämpning förutsätter att 21 § ej medför att en tillgång som är lager hos tidigare ägare behåller karaktär av lager även hos förvärvaren.

Enligt HFD saknas således allt lagstöd för att behandla de mottagna aktierna som kvalificerade andelar hos sönerna på den grunden att de var det hos givaren.

HFD beslutar även att avseende aktier i det holdingbolag sönerna äger, som i sin tur äger aktier i det bolag i vilket bröderna erhåller en del aktier av sin mor i gåva enligt ovan nämnt, någon grund för att dessa aktier skulle påverkas av gåvan inte finns, utifrån de förutsättningar som lämnats att de ej är kvalificerade andelar hos sönerna.

Vi har tidigare skrivit om det ovan angivna förhandsbeskedet som Skatterättsnämnden lämnade (se Gåva av aktier kan reducera skatten från 57% till 25%).

Läs domen från HFD (mål nr 6020-15)
Läs förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden (dnr 37-15/D)