Förslag om slopad avdragsrätt för representation

Regeringen remitterade igår en promemoria med förslag om slopad inkomstskatterättslig avdragsrätt för all slags förtäring, tillsammans med förslag om ändrad avdragsrätt avseende moms vid representation som avser måltider eller liknande förtäring. I fråga om momsen anger förslaget att vid representation får avdraget som avser måltider eller liknande förtäring högst uppgå till momsen på 300 kronor per person och tillfälle.

När det gäller det nu föreslagna slopandet av inkomstskatterättslig avdragrätt avser detta representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom för enklare förtäring av mindre värde.

Avseende all annan representation kvarstår nuvarande regler enligt förslaget.

Såväl den ändrade avdragsrätten vad gäller moms som den slopade inkomstskatterättsliga avdragsrätten föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Bakgrunden till detta är att beloppsgränserna för moms vid representation behöver ändras för att förenkla tillämpningen och för att reglerna ska vara förenliga med momsdirektivet.

Några EU-rättsliga skäl för att förändra reglerna om avdrag för representation vid inkomstbeskattningen finns dock inte, men med justeringar av beloppsgränserna för moms uppkommer en situation där olika beloppsgränser gäller på respektive område. Företagen måste alltså förhålla sig till olika beloppsgränser för avdrag avseende en och samma utgift. Det försvårar den praktiska hanteringen och blir svåröverskådligt och svårtillämpat. Det finns därför anledning att se över även rätten till avdrag för representation vid inkomstbeskattningen, i syfte att åstadkomma en reglering som fungerar praktiskt tillsammans med avdragsrätten för moms.

Regeringen anger vidare att man kommit att välja ovan nämnda förslag då ett förslag om helt slopad avdragsrätt för alla former av representation vid inkomstbeskattningen ger upphov till gränsdragningsproblem med avseende på vad som omfattas av ett sådant undantag i jämförelse med huvudregeln (16 kap. 1 § inkomstskattelagen), enligt vilken alla utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad.

Magnus Wickström

Läs hela promemorian: Avdragsrätt vid representation