Regeringsuppdrag om webbaserad information

Utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare behöver på ett smidigt sätt kunna lokalisera och förstå de svenska regelverken för att på ett korrekt och regelrätt sätt utföra deras arbete. För att i Sverige kunna anställa arbetstagare placerade utomlands är det av stor vikt att informationen som finns tillgänglig är lättåtkomlig och enkel att förstå. Av bl.a. dessa skäl har Regeringen uppdragit åt flera myndigheter att i samarbete genomföra ett uppdrag för att fastställa på vilket sätt webbaserad information enklare kan bli åtkomlig för utländska arbetsgivare, arbetstagare och egenföretagare.

Uppdraget är ett led i Regeringens mål att alla arbetstagare i Sverige ska erhålla rättvisa arbetsvillkor och att arbetsgivare inte ska tillgodose konkurrenskraftiga fördelar genom att erbjuda sämre villkor för deras arbetstagare. Med en mer samlad och lättbegriplig information kring arbetsvillkor kan utländska arbetstagare på ett enklare sätt förstå och hävda sina rättigheter gentemot arbetsgivare. Det kan även komma att underlätta för arbetsgivare som vill bjuda in arbetskraft till Sverige samt för utländska företag som överväger att flytta till Sverige.

Uppdraget ska innefatta flertalet områden såsom arbetsrätt, arbetsmiljö, skatterätt, migration, upphandling, socialförsäkringssystemet, och utstationering. Arbetsmiljöverket leder uppdraget och är ansvarig för återrapporteringen av den. De myndigheter som tillsammans med Arbetsmiljöverket ska genomgöra uppdraget är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommerskollegium, Konkurrensverket, Medlingsinstitutet, Migrationsverket, Skatteverket, Svenska institutet, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Tillväxtverket och Upphandlingsmyndigheten. Inom deras arbetsområden ska de hitta de nödvändiga medlen för att uppnå målet med uppdraget.

Senast den 31 januari 2017 ska uppdraget redovisas med bl.a. kortfattade redogörelser om hur den nuvarande situationen ser ut, en komparativ redogörelse om hur våra nordiska grannländer hanterar webbaserad information och förslag på hur situationen kan förbättras.

Vi på EY ser det som ett tydligt steg för att strama upp regelverket på samma gång som det finns en ambition att göra det mer transparent. Regeringen avser också att göra detta utifrån en nordisk modell och kan ses i ett led att harmonisera de nordiska regelverken och systemen.

På EY har vi etablerat en nordisk hub med immigrationsexperter med bas i Stockholm och med landexperter i respektive nordiskt land. Genom detta kan vi ge högkvalitativ rådgivning om arbetstillstånd till samtliga nordiska länder.

Om ert företag har upplevt utmaningar i kontakt med myndigheter i en process att flytta arbetskraft över gränser rekommenderar vi att ni hör av er till våra experter Linda Ingsberg +46 70 835 41 10 eller Peter Lindström +46 72 553 56 20 om du har frågor kring EY’s immigrationstjänster.

Peter Lindström och Linda Ingsberg

Kontakt
Peter Lindström
072-553 56 20