Moms på uthyrning av lokal för idrottsutövning

Skatteverket har i ett ställningstagande (dnr 131 11634-16/111) redogjort för sin nya inställning avseende gränsdragningen mellan skattefri uthyrning av fastighet och skattepliktig uthyrning av idrottslokal. Enligt Skatteverket ska vissa upplåtelser som tidigare bedömts som skattepliktiga nu bedömas som skattefria uthyrningar av lokaler. Ställningstagandet innebär även att då det finns flera hyresgäster så kan uthyrningen av samma lokal samtidigt utgöra momsfri lokaluthyrning och momspliktig idrottstjänst.

Orsaken till Skatteverkets nya inställning är Kammarrättens i Göteborg dom i mål 2601-14 (Friskis&Svettis) som delvis grundas på den tidigare EU-domen C-284/03 Temco Europe. Kammarrätten kom i domen fram till att ett bolag kan tillhandahålla såväl momspliktig kortidsupplåtelse av idrottslokal som momsfri fastighetsuthyrning samtidigt, i samma lokaler.

I ställningstagandet framhåller Skatteverket att en samtidig uthyrning av en hyreslokal till flera olika hyresgäster momsmässigt kan behandlas på olika sätt beroende på utformningen av avtal samt övriga omständigheter kring uthyrningarna. Uthyrning av samma lokal kan således samtidigt innebära både momsfri uthyrning av lokal samt momspliktig uthyrning för idrottsutövning. Skatteverket tar i ställningstagandet upp de omständigheter som de anser är relevanta för bedömningen om en uthyrning av en lokal eller anläggning för idrott ska anses som en skattefri fastighetsuthyrning eller som en momspliktig korttidsuthyrning, men betonar också att en sammantagen bedömning av omständigheterna måste göras för varje idrottslokal och för varje hyresgäst.

Skatteverkets nya synsätt gäller från den 1 januari 2016.

Vår kommentar
Ställningstagandet innebär att de aktörer som hyr ut samma lokal till flera olika hyresgäster måste se över de individuella avtalen med hyresgästerna och göra en enskild bedömning för varje hyresgäst av hur uthyrningen ska behandlas momsmässigt. Det är viktigt att uppmärksamma att den nya inställningen inte bara påverkar Friskis&Svettis utan potentiellt sett långt fler som upplåter fastighet för idrottsutövning.
Kammarrättsdomen som ger stöd åt ställningstagandet har dock blivit överklagad och det kan därför ske ytterligare förändringar på området. Med tanke på att domen är överklagad är det förvånansvärt att Skatteverket är så snabba med att ändra sin inställning i denna fråga. Framförallt då detta innebär att man frångår uttalandena i förarbetena och Skatteverkets tidigare uttalade officiella inställning i frågan.

Olof Lundqvist och Elinor Walla Enanader

Kontakt
Olof Lundqvist
070-330 41 73

Elinor Walla Enanader
072 584 44 98