Sverige undertecknar avtal om informationsutbyte

Den 27:e januari undertecknade Sverige, tillsammans med 30 andra länder, ett avtal om utbyte av ”Country-by-Country” (CbC) rapporter på skatteområdet.
Som en del i det fortsatta arbetet att öka insynen i multinationella företag (initierat av OECD och G20-länderna i det så kallade BEPS-projektet) undertecknades den 27:e januari ett multilateralt avtal som reglerar rätten för 31 länder att utbyta CbC rapporter mellan varandra. Undertecknandet ses som en viktig milstople i implementeringen av BEPS-projektet.

Avtalet möjliggör konsekvent och snabb implementering av de nya riktlinjer som presenterats under åtgärdspunkt 13 (”Internprissättningsdokumentation och CbC rapportering”). Avtalet möjliggör också för skattemyndigheter att få en bättre förståelse rörande multinationella koncerners struktur samtidigt som sekretessen avseende sådan information säkerställs. Informationen som ska presenteras i CbC rapporten syftar till att ge skattemyndigheterna ett verktyg för att effektivt kunna utföra en kvalificerad riskbedömning ur ett internprissättningsperspektiv.

Kommentar:

Redan i dagsläget har ett antal länder introducerat bestämmelser i lokal lagstiftning rörande CbC rapportering, tillämpliga från och med 1 januari 2016. Exempel på sådana länder är Australien, Storbritannien, Spanien, Nederländerna, Italien, Irland, Danmark och Polen. I Sverige väntas nya regler träda ikraft 2017. För de koncerner som berörs av CbC reglerna räcker det med att ett land inför ny lagstiftning i enlighet med ovan för att man ska behöva redovisa information avseende alla länder där man är verksam (oavsett om man har koncerninterna transaktioner med länderna ifråga). Avtalet som nu undertecknats kommer att underlätta snabbt och konsekvent informationsutbyte mellan berörda skattemyndigheter.

Kontakta gärna EY för en diskussion om hur ovanstående påverkar er verksamhet. EY har bl.a. utvecklat ett CbC rapporteringsverktyg som kan användas för att sammanställa och analysera den information som ska delges de berörda myndigheterna.

För ytterligare information, se OECD:s pressmeddelande rörande avtalets undertecknande: http://www.oecd.org/tax/a-boost-to-transparency-in-international-tax-matters-31-countries-sign-tax-co-operation-agreement.htm

Mikael Hall och Tobias Wetterlund

Kontakt
Mikael Hall
070-318 92 35

 

Kontakt
Tobias Wetterlund
072-560 98 72