Översyn av reglerna om beskattningsinträde

Det har kommit till Regeringens kännedom att de rådande svenska reglerna om beskattningsinträde i vissa fall kan resultera i dubbelbeskattning vid omstrukturering av bolag genom fusion eller fission. Regeringen kommer skyndsamt se över reglerna.

I inkomstskattelagen finns bestämmelser som reglerar olika situationer för så kallat beskattningsinträde. Med beskattningsinträde menas att en tillgång som tidigare inte har omfattats av svenska skatteregler nu kommer att göra det.. Exempelvis gäller reglerna när ett utländskt dotterbolag fusioneras med sitt svenska moderbolag och dotterbolagets verksamhet fortsättningsvis drivs som en utländsk filial i det svenska bolaget.

I vissa fall kan en tillämpning av reglerna i en sådan situation leda till dubbelbeskattning av den verksamhet som efter fusionen ska beskattas i Sverige. Dubbelbeskattningen inträder på grund av att värdet som ligger till grund för beskattningen i Sverige i vissa fall avviker från det värde som låg till grund för den utländska beskattningen. En sådan dubbelbeskattning är inte avsedd och kan motverka affärsmässigt motiverade fusioner och fissioner.

Regeringen kommer därför att skyndsamt se över reglerna om beskattningsinträde vid fusion och fission.

Magnus Wickström