EU-kommissionen: Nytt åtgärdspaket mot skatteplanering

EU-kommissionen skriver i dag att man inleder ett nytt kapitel i sin kampanj för rättvis, effektiv och ändamålsenlig beskattning i EU med nya förslag för bekämpande av skatteflykt bland företag. Medlemsstaterna uppmanas häri att inta ett starkare och mer samordnat förhållningssätt gentemot de företag som försöker undandra sig sin del av skattebördan, och de uppmanas att tillämpa de internationella standarderna för begränsande av urholkning av skattebasen och vinstöverföring.

Här följer de viktigaste inslagen i de nya förslagen:

  • Rättsligt bindande åtgärder för blockerande av företagens vanligaste metoder för att undvika att betala skatt.
  • En rekommendation till medlemsstaterna om hur de kan förebygga missbruk av skatteavtal.
  • Ett förslag om att medlemsländerna ska dela skatterelaterad information om multinationella företag som är verksamma i EU.
  • Åtgärder för att främja god förvaltning i skattefrågor internationellt.
  • En ny EU-process för att lista tredjeländer som inte följer reglerna.

Tillsammans kommer dessa åtgärder enligt EU-kommissionen att motverka aggressiv skatteplanering, öka öppenheten mellan medlemsstaterna och säkerställa rättvisare konkurrensvillkor för alla företag på den inre marknaden.

Vice-ordförande Valdis Dombrovskis, med ansvar för euron och den sociala dialogen, säger: Vi tar idag ännu ett steg mot att stärka förtroendet för hela skattesystemet, göra det rättvisare och mer effektivt. Människor måste kunna lita på att skattereglerna gäller på samma sätt för alla enskilda personer och företag. Företagen måste betala sin andel av skatterna där de faktiskt har sin ekonomiska verksamhet. Europa kan bli en global ledare i kampen mot skatteflykt. Men detta kräver en samordnad insats där man undviker en situation med 28 olika strategier i 28 medlemsländer.

Kommissionär Pierre Moscovici som har ansvaret för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen, säger: Varje år görs miljardförluster i euro på grund av skatteflykt – skattepengar som kunde användas för offentliga tjänster som skolor och sjukhus eller för att främja sysselsättning och tillväxt. Resultatet blir att européerna och de företag som följer reglerna får betala högre skatter. Detta är oacceptabelt och vi agerar nu för att komma tillrätta med situationen. I dag tar vi ett stort steg mot att skapa lika villkor för alla våra företag, för en rättvis och effektiv beskattning för alla européer.

 

För att bekämpa vissa av de vanligaste skatteflyktsystemen föreslår kommissionen ett direktiv om skatteflyktsbekämpning med rättsligt bindande åtgärder.

Dagens paket syftar till att öka transparensen när det gäller de skatter som företagen betalar, genom en översyn av direktivet om administrativt samarbete. Därmed kommer alla medlemsstater att ha tillgång till avgörande information för att identifiera riskerna för skatteflykt och de kommer att kunna göra sina skatterevisioner mer målinriktade. Kommissionen undersöker för närvarande också den separata frågan om offentlig landspecifik rapportering. En konsekvensbedömning pågår och målet är att ett initiativ ska kunna presenteras tidigt under våren.

Dagens paket innehåller ett meddelande om en extern strategi för effektiv beskattning. Syftet med strategin är att stärka samarbetet med internationella partner för att bekämpa skatteflykt, förbättra EU:s åtgärder för att främja rättvis beskattning globalt baserat på internationella standarder och skapa en gemensam strategi för yttre hot om skatteflykt. Detta kommer att bidra till att garantera rättvisa och lika villkor för alla företag och länder.

Paketet innehåller också ett övergripande meddelande och ett arbetsdokument som förklarar de politiska och ekonomiska motiven bakom de enskilda åtgärderna och kommissionens bredare agenda mot skatteflykt. Det åtföljs av en ny studie om aggressiv skatteplanering, som behandlar de huvudsakliga medel som används av företag för att undvika skatt.

Bakgrund

Dagens paket bygger på den nuvarande globala politiska och ekonomiska strategin för bolagsbeskattning. I oktober förra året enades OECD-länderna om åtgärder för att begränsa urholkning av skattebasen och överföring av vinster (BEPS). Europaparlamentet har också tagit fram rekommendationer om skatteflykt bland företag.

De initiativ som kommissionen lade fram under 2015 för att öka skattetransparensen och reformera bolagsbeskattningen sägs redan börjat ge resultat: förslaget om insyn i fråga om förhandsbesked i skattefrågor godtogs av medlemsstaterna efter bara sju månader och en rad andra väsentliga reformer av beskattningen av bolag har inletts. Kommissionen kommer att fortsätta sin kampanj för bolagsbeskattningsreformer under 2016 med viktiga förslag, bland annat nylanseringen av den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen.

Nästa steg

Paketets två lagförslag kommer att föreläggas Europaparlamentet för samråd och rådet för antagande. Rådet och Europaparlamentet bör också godkänna rekommendationen om skatteavtal och medlemsstaterna bör följa rekommendationen när de ser över sina skatteavtal. Medlemsstaterna bör också nå en formell överenskommelse om den nya externa strategin och besluta om hur man kan gå vidare så snabbt som möjligt efter det att den har godkänts av Europaparlamentet.  

Magnus Wickström