Crowdfunding kan vara momspliktigt

Enligt ett nytt ställningstagande från Skatteverket så utgör tillhandahållande av varor och tjänster, i utbyte mot bidrag, vid så kallad ”crowdfunding”, momspliktiga omsättningar förutsatt att det finns en direkt koppling mellan den ersättning (bidrag) som betalas och den vara eller tjänst som mottas. Om motprestationerna till finansiärerna endast är symboliska, s.k. tackgåvor, så är det dock inte fråga om någon momspliktig omsättning.

Crowdfunding innebär att ett företag samlar in pengar från allmänheten för utvecklingen av en produkt eller för genomförandet av ett visst projekt eller för ett visst ändamål. Enligt Skatteverket anses företagen i många fall tillhandahålla momspliktiga varor och tjänster till finansiärerna i utbyte mot bidragen och ska därför redovisa utgående moms. Enligt Skatteverket är det fallet om det finns en direkt koppling mellan bidraget och motprestationen.

Enligt Skatteverkets mening ska företagen redovisa moms i de fall de, i utbyte mot ett bidrag, kommer att tillhandahålla finansiärerna en vara eller tjänst (som inte är undantagen från moms). Detta är t.ex. fallet om finansiärerna får en andel av de ekonomiska rättigheterna till en film eller bok eller om de erhåller en viss specifik vara. Beskattningsunderlaget för omsättningen är det bidrag som finansiären i fråga har betalat.

I det fall motprestationen endast är symbolisk (s.k. tackgåvor) anser Skatteverket inte att det är fråga om någon momspliktig omsättning. Motprestationerna, d.v.s. varorna eller tjänsterna, är symboliska om de har ett försumbart värde eller inte alls står i relation till bidragens storlek. Enligt Skatteverket kan det i vissa fall dock komma i fråga att uttagsbeskatta ett bolag för tillhandahållandet av tackgåvor.

Skatteverket tar även upp crowdfunding i form av insamling för välgörande ändamål och finansiell crowdfundning. Enligt Skatteverket medför sådan crowdfundning normalt sett inte att mottagarna av finansineringen tillhandahåller några momspliktiga varor eller tjänster.

Skatteverkets ställningstagande den 25 januari 2016, ”Crowdfunding (gräsrotsfinansiering), mervärdesskatt” dnr. 131 23895-16/111.

 

Vår kommentar

Vi rekommenderar samtliga företag (och andra) som är finansierade genom crowdfunding att se över sin momshantering för att undvika momsrisker. Detta gäller framförallt de företag som finansierar utvecklingen av produkter (varor som tjänster) genom crowdfunding .

I det fall moms skulle påföras dessa företag i efterhand så kommer en stor del av de bidrag som samlats in (i många fall 20 procent av bidragen) att utgöra moms som ska betalas till Skatteverket. Därtill kommer risker för skattetillägg och kostnadsränta.

Kontakta oss gärna om ni vill diskutera denna fråga vidare med oss.

Martin Carlsson och Elinor Walla Enander

 

Kontakt
Martin Carlsson
070-318 97 79

 

Kontakt
Elinor Walla Enander
072-584 44 98