Moms på outnyttjade flygbiljetter för inrikesresor

EU-domstolen har i en dom den 23 december 2015 (bl.a.) slagit fast att utfärdandet av flygbiljetter för inrikesresor medför momsplikt även i de fall biljetterna inte utnyttjas och köparna inte får återbetalning av biljettpriset.

Air France-KLM hade inte redovisat och betalat moms på flygbiljetter för inrikesresor som inte utnyttjades av köparna och som köparna inte kunde få återbetalda. Detsamma gällde för ombokningsbara biljetter för inrikesresor som inte hade utnyttjats under sin giltighetstid.

Den franska skattemyndigheten ansåg att Air France-KLM:s utställande av biljetter för inrikesresor medförde momsplikt oavsett om biljetterna utnyttjades eller inte och beslutade att påföra Air France-KLM utgående moms

Enligt EU-domstolen tillhandahöll Air France-KLM, genom utfärdandet av biljetterna, en köpare rättigheter till inrikes lufttransporter. Även om köparna av biljetterna aldrig utnyttjade själva lufttransporten så ansågs Air France- KLM ha tillhandahållit tjänster som medförde momsplikt.

EU-domstolen uttalade särskilt att betalningen för flygbiljetterna inte kunde anses utgöra skadestånd eftersom det skulle medföra att betalningen per automatik fick en annan beskaffenhet och eftersom skadeståndet skulle vara högre än flygbolagets pris för biljetterna (eftersom moms ingick i priset för biljetterna men inte i ett skadestånd som avsåg samma totala summa).

Se EU-domstolens dom i de förenade målen: C-250/14 och C-289/14 ”Air France-KLM” och ”Hop!-Brit Air SAS”

Kommentar

Mot bakgrund av EU-domstolens rättspraxis är domen inte överraskande. Köparna betalade för rätten till en viss tjänst (inrikes lufttransport) under viss tid och under vissa förhållanden. Parterna hade inte avtalat särskilt om skadestånd eller skadeståndsliknande ersättning när en resa inte utnyttjas och det belopp som Air France-KLM behöll om en biljett inte utnyttades uppgick till totalpriset (inkl. moms) för flygbiljetten (jfr. bl.a. mål C-277/05 ”Société thermale d’Eugénie-les-Bains”, C-174/00 ”Kennemer Golf & Country Club” och C-463/14 “Asparuhovo Lake Investment Company OOD”).

I det fall ett flygbolag och köparen särskilt avtalar om skadestånd med en viss summa (annan än biljettpriset) eller i de fall det är fråga om en handpenning så skulle dock bedömningen eventuellt kunna bli en annan.

Tomas Karlsson och Martin Carlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61

 

Kontakt
Martin Carlsson
070-318 97 79