HD ger köpare rätt till återbetalning i tryckerimomsfråga

Tingsrätten i Jönköping har hänskjutit frågan om ett tryckeri är skyldig att återbetala den moms som debiterats utan rättslig grund till en tryckeriköpare till Högsta domstolen (HD). HD har nu kommit med beslut i frågan (mål nr Ö 2708-15 den 22 december 2015).

HD prövar frågan enligt läran om misstagsbetalning – condictio indebiti. HD finner att godtroskravet är uppfyllt eftersom den tillämpade skattesatsen vid tidpunkten var allmänt godtagen och det därmed inte var frågan om en rättsvillfarelse som tryckeriet bar risken för. HD finner dock att varken den tid som gått eller några andra förhållanden ger stöd för slutsatsen att tryckeriet med fog skulle ha inrättat sig efter en förmögenhetsförbättring på den grunden att den utgående momsen för tjänsterna skulle vara lägre än vad tryckeriet hade erhållit från tryckeriköparen. Det för condictio indebiti gällande inrättandekravet är således inte uppfyllt enligt HD. Tryckeriet är därmed skyldigt att till tryckeriköparen återbetala den moms som debiterats utan rättslig grund enligt läran om condictio indebiti.

Skatteverket har samma dag meddelat att de anstånd med att betala skatten som beviljats tryckerikunder på grund av det oklara rättsläget inte kommer att hävas innan man har analyserat HDs beslut och dess konsekvenser.

Kommentar

HDs beslut är ett förhandsbesked och nu ska alla mål som har varit vilande i domstolarna tas upp ånyo. Det finns anledning att tro att liknande mål som ligger i underrätterna kommer att följa HDs beslut. De tryckeriköpare som inte tidigare erhållit återbetalning från tryckerier har nu möjlighet att med hänvisning till HDs avgörande vända sig till tryckerierna för att söka lösning i frågan om återbetalning av moms som debiterats utan rättslig grund. Det kan dock finnas risk att beviljade anstånd kan komma att hävas eftersom frågan om återbetalning av tryckerimoms enligt condictio indebiti är avgjord.