Fastighetsfonders förvaltning undantagen från moms

EU-domstolen slår fast att fastighetsfonder kan ses som investeringsfonder vars förvaltning är undantagen från moms. Förvaltningen av fastigheterna som sådana, såsom t.ex. tillsyn och inspektion av fastigheten, omfattas dock inte av undantaget.

Enligt artikel 135.1(g) i momsdirektivet är förvaltning av särskilda investeringsfonder undantaget från momsplikt. Enligt fast praxis är det upp till medlemsstaterna att definiera begreppet ”särskilda investeringsfonder”. Befogenheten ska dock utövas med beaktande av undantagets syfte och principen om skatteneutralitet.

Av EU-domstolens praxis följer bland annat att företag för kollektiva investeringar anses vara investeringsfonder. Med företag för kollektiva investeringar (UCITS-fonder) menas investeringsfonder som investerar i värdepapper. Nu slår dock EU-domstolen fast att investeringsfonder som konkurrerar med företag för kollektiva investeringar, och som underkastas särskild statlig tillsyn, också kan anses vara sådana särskilda investeringsfonder vars förvaltning omfattas av undantaget i artikel 135.1(g), även om dessa inte investerar i värdepapper (dom den 9 december 2015, C-595/13 Fiscale Eenheid X)

I målet sammanfördes kapital i en fastighetsfond med syfte att köpa, äga, förvalta och sälja fastigheter för att uppnå så hög avkastning som möjligt. Förvaltningen av fastighetsfonden och fastigheterna sköttes av externa fondförvaltare.

Den första frågan som EU-domstolen hade att bedöma var om fastighetsfonder kan anses utgöra sådana särskilda investeringsfonder som omfattas av artikel 135.1(g). EU-domstolen ansåg att den omständigheten att det var fråga om fastighetsinvesteringar inte ändrade karaktären på verksamheten. Avgörande för bedömningen var att det är flera investerare som står risken som är knuten till förvaltningen av de tillgångar som sammanförts. Enligt EU-domstolen finns det inget som tyder på att undantaget endast skulle omfatta investeringar i värdepapper. Det skulle således strida mot principen om skatteneutralitet att inte låta fastighetsfonder omfattas av undantaget. EU-domstolen bedömde därför att fastighetsfonder kan anses vara sådana särskilda investeringsfonder vars förvaltning är undantagen momsplikt om de underkastas statlig tillsyn.

Den andra frågan EU-domstolen hade att pröva var om begreppet förvaltning även omfattar den faktiska förvaltningen av de fysiska fastigheterna och inte bara förvaltning av fonden. Begreppet förvaltning i artikel 135.1(g) är ett självständigt unionsrättsligt begrepp. I ATP PensionsService C-464/12 slog EU-domstolen fast att förvaltningstjänster som tillhandahålls av en extern förvaltare ska bestå av funktioner som är specifika och väsentliga för förvaltning av investeringsfonden för att omfattas av undantaget. EU-domstolen ansåg att den faktiska förvaltningen av fastigheterna inte var specifik för förvaltningen av fastighetsfonden i sig och kunde därför inte omfattas av undantaget.

Kommentar
Avgörandet öppnar för möjligheten att förvaltning av t.ex. AIF:r kan anses omfattas av undantaget från momsplikt. För svenska fastighetsfonder som har en extern fondförvaltare kan detta innebära lägre förvaltningskostnader eftersom momsen idag är en kostnad för många av dessa fonder.

Kontakta gärna oss om en diskussion vad detta kan ha för betydelse för er verksamhet.

Tomas Karlsson och Johanna Ström

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61