Uthyrning av omsorgspersonal är momspliktigt

Skatteverket anser att uthyrning av personal till en aktör som bedriver social omsorg, såsom exempelvis äldreomsorg, är momspliktig, såvida inte vissa förutsättningar är uppfyllda.

Skatteverket anser att uthyrning av personal till en aktör som bedriver social omsorg, såsom exempelvis äldreomsorg, är momspliktig, såvida inte vissa förutsättningar är uppfyllda. Skatteverket har publicerat ett ställningstagande i vilket man redogör för vilka konsekvenser EU-domstolens (”EUD”) avgörande i målet C 594/13 ”go fair” Zeitarbeit får för tolkningen av svenska bestämmelser. Målet i EUD rörde momsfrihet vid uthyrning av personal till aktörer som bedriver social omsorg, där EUD menade att sådan personaluthyrning, som huvudregel, är momspliktig.

Skatteverket menar att momsfriheten för social omsorg förutsätter att tjänsten som tillhandhålls till sin natur ska vara av social karaktär. Skatteverket anser att personaluthyrning till sin natur inte är av social karaktär, trots att arbetsuppgifterna för uthyrd personal består i social omsorg. Detta innebär att uthyrning av omsorgspersonal som utgångspunkt är momspliktig. Emellertid menar Skatteverket att uthyrning av omsorgspersonal kan omfattas av undantaget från momsplikt om både säljare och köpare är erkända aktörer av social karaktär, tjänsten är absolut nödvändig för omsorgstjänsterna och att det grundläggande syftet med uthyrningen inte är att vinna ytterligare intäkter genom verksamhet i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala moms.

Kommentar
Att momsfrihet, enligt ställningstagande, förutsätter att såväl uppdragsgivaren som uppdragstagaren tillhandahåller omsorgstjänster direkt till vårdtagare medför att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal inte längre omfattas av momsfriheten, och innebär m.a.o. ett ändrat rättsläge. Vi vill poängtera att ställningstagandet endast berör personaluthyrning till aktörer som är verksamma inom social omsorg.  Huruvida bestämmelserna för uthyrning av personal till aktörer som bedriver annan momsfri verksamhet inom den offentliga sektorn ska tolkas på motsvarande sätt framgår inte av ställningstagandet.

Hör gärna av er till oss om ni undrar över vilka konsekvenser ställningstagandet kan få för er verksamhet.

Monika Edvall och Erik Lindgren

 

Kontakt
Monika Edvall
070-351 77 02