Skatteverkets seminarium om BEPS

Den 5 oktober presenterade OECD resultatet av skatteprojektet BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, som väntas få stor inverkan på reglerna för internationell företagsbeskattning, inklusive internprissättning. Den 1 december höll Skatteverket ett seminarium om BEPS för att ge sin syn på hur projektet påverkar Skatteverkets och företagens framtida arbete. Det var ett välbesökt och välarrangerat seminarium där såväl multinationella företag som skatterådgivare var representerade.

Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson inledde seminariet med att tala om bakgrunden till BEPS-projektet och vilken ambition OECD och G20-länderna har med projektet. Han tog också upp hur projektet kan påverka multinationella företag och länders skattebaser, samt Skatteverkets syn på skattepolicy som en hållbarhetsfråga. Därefter gick Skatteverkets specialister igenom innehållet i de 13 slutliga BEPS-rapporterna och redogjorde för aktuell status i det svenska implementeringsarbetet med anledning av BEPS.  

Några observationer:

  • För närvarande planeras ingen ändring i de svenska reglerna avseende fasta driftställen, trots att BEPS Action 7 rekommenderar en sänkt tröskel för när fast driftställe föreligger, exempelvis för kommissionärer och för verksamhet som tidigare omfattats av ett antal uppräknade undantag. Det konstaterades att detta kommer att leda till större asymmetri mellan svensk intern rätt och OECD:s modell för skatteavtal.
  • Något förvånande kommer Sverige inte att införa de nya rekommenderade reglerna om internprissättningsdokumentation inklusive country-by-country reporting (CbCR) för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016. Skatteverket har relativt nyligen fått i uppdrag av finansdepartementet att ta fram ett förslag till ny lagstiftning. Ny lagstiftning förväntas träda ikraft den 1 januari 2017. Många andra länder har, i enlighet med BEPS Action 13, redan beslutat om eller presenterat förslag till ny BEPS-anpassad dokumentationslagstiftning fr.o.m. 2016. När det gäller CbCR kommer detta att leda till att svenska multinationella företag får en betydligt högre administrativ börda i avvaktan på svensk lagstiftning eftersom de inte kommer att kunna skicka in CbCR-sammanställningen till Skatteverket för vidarebefordran till de utländska stater som efterfrågar den.
  • Sverige är ett av endast 20 länder som har uttalat sitt stöd för bindande skiljeförfaranden för att undanröja dubbelbeskattning. Detta är positivt eftersom antalet förfaranden om s.k. ömsesidiga överenskommelser förväntas öka kraftigt i framtiden.

Kontakta oss gärna för en diskussion om hur detta påverkar ert arbete med internationella skattefrågor.

Olov Persson

Kontakt
Olov Persson
070-318 94 48