Hög tid se över löneuttaget i ditt fåmansföretag

Kalenderåret 2015 lider mot sitt slut varför det nu är dags att kontrollera det egna löneuttaget i ditt fåmansföretag.

Under förutsättning att man äger minst 4 procent av kapitalet i ett fåmansbolag finns det möjlighet att räkna på och eventuellt tillgodoräkna sig s.k. lönebaserat utrymme, som bygger på hur mycket löneuttag man har gjort i företaget under kalenderåret. Löneuttaget ingår i det gränsbelopp som framräknas varje år på blankett K10. Utdelning och kapitalvinst upp till gränsbeloppet beskattas i inkomstslaget kapital med 20 procent. Vid utdelning beskattas den del som överstiger gränsbeloppet till viss del i inkomstslaget tjänst och till viss del i kapital med 30 procent. Vid avyttring beskattas den vinst över gränsbeloppet på liknande sätt, till viss del sker beskattning i inkomstslaget tjänst och till viss del i kapital med 30 procent. Löneunderlaget räknas från första kronan och avser företagets kontant utbetalda löner för varje kalenderår. Om företaget har brutet räkenskapsår saknar betydelse för beräkning av löneunderlaget. Observera att förmåner, statliga lönebidrag och styrelsearvoden inte får tillgodoräknas vid löneunderlagsberäkningen.

Vid beräkningen av löneunderlaget får man även beakta kontanta utbetalda löner i dotterföretag och filialer (inom EU/EES). Har dotterföretaget varit helägt under hela löneåret så får hela summan av de kontant utbetalda lönerna från dotterföretaget tas med vid beräkning av löneunderlaget. Har dotterföretaget förvärvats under löneåret får dock delägaren bara använda de kontanta löner som utbetalats i dotterföretaget efter förvärvet vid beräkning av löneunderlaget. Dessutom måste delägaren kvotera underlaget efter andelen, d.v.s. är det frågan om ett dotterföretag där delägarens företag äger 70 procent får enbart 70 procent av lönerna ingå i löneunderlaget.

Eftersom det är kalenderåret som styr löneunderlaget krävs det att lönerna har betalats ut senast den 31 december 2015. Det går nämligen inte att rädda en för lågt uttagen lön under ett kalenderår genom att göra en extra utbetalning det närmast följande kalenderåret.

I och med att det lönebaserade utrymmet numera är höjt från 25 % till 50 % av löneunderlaget från första kronan är det även intressant för fåmansföretagare med få eller bara sig själv som anställd att beräkna huruvida lönebaserat utrymme kan ge ett bättre utfall för fåmansföretagaren än vad den s.k. schablonregeln ger. Som enda anställd ägare räcker det med en lön på 400 000 kr för att uppfylla lönekravet med marginal och få ett lönebaserat utrymme på 200 000 kr. Schablonregeln ger för beskattningsåret 2016 ett belopp om 159 775 kr. Detta kan man således, om möjlighet finns och med rätt planering, öka genom att ta ut tillräcklig lön för att i stället erhålla ett högre lönebaserat utrymme som här visats.

Lägsta lönen för delägaren under kalenderåret 2015 är det lägsta av:

•    348 600 (6 inkomstbasbelopp) + 5 procent av hela lönesumman för alla arbetstagare i fåmansföretaget, eller

•    557 760 (9,6 inkomstbasbelopp)

Vid kontanta löner i företaget överstigande 4 183 200 kr under kalenderåret 2015 bör därmed delägaren ta ut en kontant lön om minst 557 760 kr.

Under förutsättning att delägaren har en närstående, enligt inkomstskattelagens definition,som från fåmansföretaget tar ut det lönebelopp som behövs för användning av löneunderlag, får delägaren tillgodoräkna sig den närståendes lön som sin egen. Delägaren behöver därmed inte ta ut en egen lön.

Daniel Lechtman och Magnus Wickström

 

 

Kontakt
Daniel Lechtman
08-520 595 37