Avdragsrätt för moms

En köpare har medgetts avdrag för ingående moms hänförlig till ett inköp från en leverantör som varken varit registrerad till, deklarerat eller betalat moms, eftersom dessa skyldigheter inte påverkar en näringsidkares status som beskattningsbar person.

Bakgrund
Ett polskt företag hade av den polska skattemyndigheten nekats avdrag för ingående moms på inköp av varor eftersom leverantören varken varit registrerad till, deklarerat eller betalat moms. Leverantören saknade dessutom nödvändiga tillstånd att sälja de aktuella varorna. Vidare menade skattemyndigheten att den byggnad som leverantören angett som säte för sin verksamhet var så pass nedgången att det inte var möjligt att bedriva någon ekonomisk verksamhet där. Den polska skattemyndigheten menade att dessa omständigheter sammantaget talade för att leverantören var en icke-existerande näringsidkare och därmed, enligt polska bestämmelser, varken utgjorde en beskattningsbar person eller hade rätt att utställa fakturor. Att leverantören, enligt polsk lagstiftning, var en icke-existerande näringsidkare medförde att transaktionen, ur ett momsperspektiv, inte utgjorde en omsättning eftersom säljaren inte var en beskattningsbar person. Den polska skattemyndigheten nekade därför köparen avdrag för ingående moms då myndigheten ansåg transaktionen antingen utgjorde en icke-omsättning eller att köparen borde insett att transaktionen ingick i leverantörens skatteundandragande.

Köparen menade däremot att man handlat i god tro då man av leverantören erhållit registreringsdokument från polska handelsregistret, vilket visade att leverantören dels bedrev laglig verksamhet dels innehade ett skatteregistreringsnummer. Dessutom hade köparen erhållit och betalat de varor som angetts på fakturor utfärdade av leverantören.

Såväl den polska skattemyndigheten som köparen var enig om att de fakturor som leverantören utfärdat uppfyllde momsdirektivets krav beträffande innehåll.
EU-domstolens bedömning

Eftersom status av beskattningsbar person inte kräver något godkännande eller tillstånd av myndigheter menar domstolen att leverantören, trots avsaknad av VAT-nummer, kan utgöra en beskattningsbar person. Domstolen uttalar vidare att status av beskattningsbar person inte är avhängigt uppfyllande av skyldigheten att lämna in momsdeklarationer eller att betala moms, varför leverantören inte kan underkännas som beskattningsbar person på denna grund. Avgörande för statusen beskattningsbar person är istället om ett företag bedriver ekonomisk verksamhet i den mening som stadgas i momsdirektivet. Följaktligen menar domstolen att transaktionerna är momspliktiga omsättningar för vilka köparen har rätt till avdrag för ingående moms, förutsatt att de fakturor som leverantören utfärdat innehåller alla uppgifter som krävs enligt momsdirektivet. Eftersom fakturorna uppfyllde dessa krav anser domstolen att köparen har rätt till avdrag för ingående moms, oaktat att leverantören enligt nationell lagstiftning inte utgjorde en beskattningsbar person och saknade rätt att utställa fakturor.

Beträffande god tro uttalar domstolen att rätten till avdrag för ingående moms inte fordrar att köparen kontrollerar att fakturautfärdaren har uppfyllt sina skyldigheter avseende momsdeklarationer och inbetalning av moms.

Kommentar
Av domen framgår att nationella bestämmelser för avdragsrätt som går utöver de kriterier som stadgas i momsdirektivet är otillåtna eftersom EU-rätten är överordnad nationella rättsordningar. Det innebär att avdragsrätt för ingående moms är oberoende av nationell lagstiftning och därför föreligger om momsdirektivets formella krav på fakturans innehåll är uppfyllda. Emellertid anser vi att uppgifter om säljarens momsregistrering och verksamhet, trots att det inte utgör ett krav för avdragsrätt, kan vara av stor vikt eftersom sådana uppgifter kan tjäna som bevis för god tro rörande säljarens skatteundandragande.

Kontakta gärna oss om du är osäker på vilka kriterier som gäller för avdragsrätt, samt hur god tro kan påverka avdragsrätten.