Ställningstagande med anledning av ”Skandia-målet”

Enligt Skatteverket ska ett företags svenska etablering, som ingår i en momsgrupp i Sverige, och dess utländska etablering ses som två olika beskattningsbara personer. Detta innebär enligt Skatteverket att transaktioner mellan ett företags utländska etablering och dess svenska etablering, som ingår i en momsgrupp, kan utgöra omsättningar i momshänseende.

Det har efter EU-domstolens dom i mål C-7/13, det s.k. ”Skandia-målet”, varit oklart vilken omfattning och vilka verkningar som målet får från ett svenskt perspektiv. I syfte att klargöra sin syn på rättsläget har Skatteverket nu publicerat ett ställningstagande. Till att börja med anges att det endast är ett företags fasta etablering här i landet som kan ingå i en svensk momsgrupp. Det har ingen betydelse om det är den huvudsakliga etableringen (sätet) eller ett fast etableringsställe som ingår i momsgruppen.

Om ett företags svenska etablering ingår i en momsgrupp får det till följd att denna etablering upphör att momsmässigt vara en del av företaget. Etableringen blir då i stället en del av momsgruppen och de transaktioner som etableringen gör anses gjorda av momsgruppen. Ett företags utländska etablering kommer följaktligen att vara en oberoende beskattningsbar person gentemot den momsgrupp som dess svenska etablering ingår i.

Transaktioner som sker mellan ett företags utländska etablering och dess svenska etablering som ingår i en svensk momsgrupp kan därför vara en omsättning i momshänseende. Enligt Skatteverket gäller detsamma för transaktioner som sker från en momsgrupp, som ett företags svenska etablering ingår i, till företagets utländska etablering.  För att det ska vara en omsättning har det ingen betydelse om den vara eller tjänst som den utländska etableringen tillhandahåller i sin tur har köpts in från ett annat företag eller om den är producerad inom den utländska etableringen.

Enligt Skatteverket måste det finnas en verklig tjänst som tillhandahållits mot ersättning till momsgruppen för att det ska föreligga en omsättning. Dessutom ska det finnas en direkt koppling mellan tjänsten och ersättningen. Skatteverket anser att om ett avtal om ersättning saknas kan den interna kostnadsfördelningen som görs mellan etableringarna användas som ersättning. En sådan kostnadsfördelning kan i vissa fall göras utifrån inkomstskatterättsliga internprissättningsregler. Det ska dock uppmärksammas att om en kostnadsfördelning, som görs utifrån inkomstskatterättsliga internprissättningsregler, görs av annan anledning än på grund av tillhandahållande av tjänster får det ingen konsekvens i momshänseende. Om ersättningen är lägre än det marknadsvärde som skulle ha förelegat mellan två parter som är oberoende av varandra, kan ersättningen bestämmas till marknadsvärdet enligt omvärderingsreglerna i momslagen.

Kommentar
I stora delar är Skatteverkets bedömning i likhet med den bedömning som EU-domstolen gjorde. Ställningstagandet är också i enlighet med det synsätt som Skatteverket sedan tidigare gett uttryck för i processer m.m.  Intressant är att Skatteverket uttalar sig om att det inte har någon betydelse om det är den huvudsakliga etableringen (sätet) eller ett fast etableringsställe som ingår i momsgruppen.

Att uppmärksamma är även att en så kallad ”reverse Skandia” d.v.s. en transaktion som sker från momsgruppen, som den svenska etableringen ingår i, till den utländska etableringen, kan vara en omsättning. Det finns dock fortfarande frågor som är obesvarade. Ställningstagandet ger inte något svar på hur en situation där en svensk etablering tillhandahåller tjänster till en utländsk momsgrupp, i vilken ett företags utländska etablering ingår i, ska hanteras. Inte heller ger ställningstagandet något svar på hur tillhandahållanden där ingen ersättning har utgått ska hanteras.

Som vi tidigare har nämnt får målet betydelse för de som mot bakgrund av förhandsavgörandet FCE Bank C-210/04 har utgått från att tillhandahållanden mellan ett bolag och dess filial, oaktat att filialen ingår i en momsgrupp, inte utgör beskattningsbara transaktioner.

Tomas Karlsson, Dan Sidbo och Viktor Blomberg

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61

 

Kontakt
Dan Sidbo
072-717 10 44