HFD fastslår att frivillig skattskyldighet till moms är möjlig för korttidsupplåtelser av lokaler

HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked om att korttidsuthyrning av två så kallade popup-butiker uppfyller kravet på stadigvarande användning och att frivillig skattskyldighet till moms alltså är möjlig för uthyrningen. Detta gäller oavsett om lokalen är momsad sedan tidigare eller ej. HFD framhåller att kravet på stadigvarande användning bör bedömas med utgångspunkt i fastighetsägarens avsikt med uthyrningen, och att det av neutralitetsprincipen följer att fastighetsägarens avsikt ska ligga till grund för bedömningen även när lokalen inte tidigare omfattats av frivillig skattskyldighet.

I Skatterättsnämndens förhandsbesked var nämnden av uppfattningen att kravet på att fastighetsägarens avsikt att kontinuerligt under en längre tid hyra ut fastigheten i momspliktig verksamhet var uppfyllt både för den lokal som tidigare varit frivilligt momsad och för den som inte varit det. Skatteverket gjorde dock skillnad mellan dessa situationer och ansåg att för att en uthyrning av en sedan tidigare omomsad lokal ska kunna omfattas av frivillig skattskyldighet måste den första momsade uthyrningen ske på obestämd tid eller på en bestämd tid om minst ett år.

HFD förtydligar dock i sin dom att det av neutralitetsprincipen följer att man inte kan låta fastighetsägarens avsikt vara avgörande enbart i det fall lokalen tidigare varit frivilligt momsad. HFD framhåller även att bedömningen att en lokal som uthyrs kortare perioder som inte tidigare varit momsad kan omfattas av frivillig skattskyldighet sammanfaller med syftet att undvika kumulativa skatteeffekter (dvs. inlåsning av avdragsgill moms) när en lokal används i en skattepliktig verksamhet.

Kommentar:

Vi delar HFD:s uppfattning att förutsättningarna för frivillig skattskyldighet vid korttidsuthyrning ska vara desamma oavsett om lokalen är momsad sedan tidigare eller ej. Vi vill dock påpeka att det gäller så länge fastighetsägarens avsikt är att fortlöpande hyra ut till hyresgäster som använder lokalen i en verksamhet som medför skattskyldighet för moms. Om lokalerna istället är tänkta att ibland användas för momsad verksamhet och ibland som gemensam yta eller för momsfri verksamhet går det inte att bli frivilligt skattskyldig för en korttidsuthyrning. Detta gäller exempelvis vid tillfälliga uthyrningar av gemensamma gångytor i köpcentrum och gallerior.

Elinor Walla Enander och Christian Merseburg

Kontakt
Elinor Walla Enander
072-584 44 98