Svensk beskattning strider mot den fria rörligheten

HFD har i Mål nr 1483-15 respektive 1480-15 fastslagit att beskattning av personaloptioner och tilldelning av aktier som intjänats genom arbete utomlands strider mot artikel 45 i EUF-fördraget om fri rörlighet för arbetstagare inom unionen. Nu finns möjlighet att begära omprövning av tidigare års deklarationer och återfå för högt inbetald skatt.

Två individer (medborgare i annat EU-land) har deltagit i sin arbetsgivares personaloptions- och aktieprogram där rätten till optionerna/aktierna (förmånerna) intjänats under ett antal års tid. Arbetet utfördes under intjänandet såväl inom som utanför EU och individerna var under denna tid begränsat skattskyldiga i Sverige. Individerna var dock obegränsat skattskyldiga i Sverige vid beskattningstillfället, d.v.s. när personaloptionerna utnyttjades och när aktierna i aktieprogrammet tilldelades dem.

Individerna har i sökta förhandsbesked gjort gällande att Sverige inte ska beskatta förmånerna med hänsyn till Sveriges åtagande enligt skatteavtal och vidare gjort gällande att den svenska beskattningen strider mot EU-rätten då den svenska beskattningen innebär en negativ särbehandling av utländska medborgare. Skatteverket har gjort gällande att individerna ska beskattas i Sverige för hela förmånen oavsett det faktum att förmånerna tjänats in för arbete utfört utanför Sverige.

HFD anför som skäl för avgörandet att om en skatteregel gör skillnad mellan olika kategorier av skattskyldiga på ett sätt som oftast missgynnar medborgare från andra medlemsstater jämfört med landets egna medborgare så är det typiskt sett fråga om en sådan dold diskriminering som träffas av förbudet. Om en person som är bosatt i Sverige intjänar inkomst utomlands kan inkomsten i vissa fall undantas från beskattning med stöd av sexmånaders- eller ettårsregeln. Om individerna skulle ha varit obegränsat skattskyldiga i Sverige under tiden de arbetade i utlandet skulle ettårsregeln ha varit tillämplig varför inkomsten skulle ha undantagits från beskattning. Eftersom individerna var begränsat skattskyldiga under intjänandeperioden var reglerna som framgått inte tillämpliga för dem.

Med stöd av det anförda fann HFD att beskattning av de aktuella förmånerna skulle innebära en negativ särbehandling som är förbjuden om den inte kan rättfärdigas enligt artikel 45 EUF-fördraget. Mot bakgrund av detta fastställdes förhandsbeskedet på grund av att art. 45 således hindrar en svensk beskattning av de förmåner som individerna tjänat in genom arbete i annat EU-land.

Kommentar

Beslutet öppnar upp för en omprövning av tidigare beskattningsår där inkomster helt eller delvis tagits upp till beskattning i Sverige trots att de intjänats utomlands. Eftersom skatten i de flesta fall är högre i Sverige än utomlands finns det en möjlighet att få tillbaka en eventuell överskjutande svensk skatt genom detta förfarande. Begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av sjätte året efter inkomståret. Detta innebär att det fram till den 31 december 2015 är möjligt att ompröva intjänandeåren 2009 – 2014 (Taxeringsår 2010 – 2015).

Kontakta EY för en diskussion om vad ovanstående kan ha för betydelse för dig, dina anställda och ditt företag. 

Katrin Norell och Carl Pihlgren

 

Läs också vår tidigare artikel Svensk beskattning strider mot den fria rörligheten

Läs HFD:s dom i mål nr 1480-15 här

Läs HFD:s dom i mål nr 1483-15 här

 

Kontakt
Katrin Norell
070-318 98 07

 

Kontakt
Carl Pihlgren
070-351 77 12