Möjlighet till generationsskifte med lägre skatt

Till följd av ett antal domar i Högsta förvaltningsdomstolen år 2010 förändrades rättsläget på så sätt att överlåtelse till närstående missgynnades jämfört med överlåtelse till en extern köpare. Ett nytt förhandsbesked från Skatterättsnämnden öppnar nu upp för möjligheten att genomföra generationsskiften på samma skattemässiga villkor som vid en extern försäljning.

I det aktuella fallet hade ett generationsskifte genomförts genom att faderns aktier i ett verksamhetsdrivande bolag (Z AB) i ett första steg överfördes till ett av fadern indirekt ägt bolag (Y AB). Y AB ägdes av X AB, vilket i sin tur ägdes av fadern. Aktierna i Z AB överläts sedan vidare till ett av sonen ägt bolag (Å AB). Dessa transaktioner genomfördes under 2010.

Så som reglerna avseende fåmansföretag är utformade upphör faderns aktier i X AB att vara kvalificerade vid utgången av år 2015 eftersom varken fadern eller någon närstående till honom har varit verksam i betydande omfattning i X AB eller i dotterbolaget Y AB. Förutsättningen för detta är dock att X AB inte kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet som Å AB eller Z AB. Något kapital har inte överförts från Y AB till X AB och X AB kan därmed inte anses bedriva samma eller likartad verksamhet som Å AB eller Z AB. Utifrån utformningen av lagtext och praxis innebär detta att aktierna i X AB upphör att vara kvalificerade vid utgången av 2015 med följden att en kapitalvinst vid försäljning av aktierna i X AB under 2016 endast beskattas med 25% skatt jämfört med en skattesats om upp till 58% om aktierna hade varit kvalificerade.

Om aktierna i Z AB i ett första steg hade överlåtits till det direkt ägda X AB istället för till det indirekt ägda Y AB hade X AB ansetts bedriva samma eller likartad verksamhet som Z AB med följden att aktierna i X AB hade upphört att vara kvalificerade först fem år efter sonen hade upphört att vara verksam i Z AB. Skatterättsnämnden prövade därför om skatteflyktslagen kunde tillämpas på förfarandet. Skatterättsnämnden fann att tillvägagångssättet framstod som ett fullbordat generationsskifte och Skatterättsnämndens uppfattning var därför att förfarandet inte kunde anses strida mot de särskilda reglerna för beskattning av kvalificerade andelar. Därmed kunde skatteflyktslagen inte tillämpas.

Enligt gällande rättspraxis kan en fåmansföretagare överlåta sitt verksamhetsbolag till en extern köpare och efter fem år ta ut kapitalet från överlåtelsen till 25% beskattning eftersom aktierna i försäljningsbolaget då har upphört att vara kvalificerade. För en fåmansföretagare som överlåter verksamhet till en närstående person gäller inte motsvarande femårsperiod eftersom aktierna i försäljningsbolaget upphör att vara kvalificerade först fem till sex år efter den närstående personen upphör att vara verksam i betydande omfattning i verksamhetsbolaget. Detta kan därmed i praktiken innebära att aktierna aldrig upphör att vara kvalificerade och kapitalet från överlåtelsen beskattas därmed med en marginalskatt om 58%. Förhandsbeskedet är därför väldigt positivt eftersom det kan innebära en möjlighet att genomföra generationsskiften på samma skattemässiga villkor som vid en extern försäljning. Det ska dock noteras att Skatteverket nu har tre veckor på sig att överklaga förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen för ny prövning. Innan frågan har prövats av Högsta förvaltningsdomstolen får rättsläget fortfarande anses vara osäkert.  

Det kan också noteras att regeringen i en pågående utredning behandlar frågan avseende neutral beskattning mellan delägare i fåmansföretag som genomför ägarskifte inom respektive utom närståendekretsen. Denna utredning ska presenteras den 1 september 2016.

Sara Andersson

Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked här (dnr 54-15/D)

 

Kontakt
Sara Andersson
073-364 85 14