Bidrag ansågs vara momsfritt

Bidrag som utgetts på villkor att mottagaren använder givarens logotyp i sin marknadsföring har av kammarrätten ansetts utgöra ett s.k. oberoende bidrag och är därför undantaget från moms.

Det aktuella bolaget hade erhållit bidrag motsvarande två miljoner kronor. Bidraget utgavs inte för något specifikt projekt och bolaget var således inte bundet att använda de anslagna medlen till något specifik ändamål. Bidraget var emellertid förenat med villkor att bolaget i sin kommunikation skulle använda bidragsgivarens logotyp samt ange att verksamheten delvis var finansierad av bidragsgivaren. Enligt avtalet hade bidragsgivaren även rätt att häva avtalet om bolaget inte uppfyllde skyldigheterna i denna del. Frågan som uppkom var om bidraget, med hänsyn till att bolaget åtagit sig att utföra marknadsföringsåtgärder, ska anses utgöra en momspliktig omsättning av marknadsföringstjänster eller ett oberoende bidrag.

Förvaltningsrätten ansåg att hela bidraget om 2 mkr. var momspliktigt, eftersom det utgjorde ersättning för de marknadsföringsåtgärder bidragstagaren åtagit sig att utföra för bidragsgivarens räkning.

Kammarrätten ansåg att bidraget inte utgjorde en momspliktig omsättning eftersom det inte förelåg en direkt koppling mellan bidraget och den marknadsföring företaget genomförde för bidragsgivarens räkning. Mot bakgrund av att syftet med marknadsföringsvillkoret var att visa vad skattemedel används till så fann kammarrätten att marknadsföringen endast utgjorde sedvanlig information om hur företagets verksamhet finansieras. Sedvanlig information av detta slag medför inte att bidragsgivaren erhållit någon motprestation i den mening som krävs för att betraktas som en momspliktig omsättning.

Kommentar
Utgångspunkten för kammarrättens bedömning följer av tidigare praxis, vilken innebär att bidrag som är förenade med villkor om motprestationer utgör en momspliktig omsättning. Någon generell skiljelinje för hur omfattande motprestationerna kan vara, eller vilka slags tjänster de kan avse, utan att medföra att ett bidrag anses vara momspliktigt framgår inte av domen. Emellertid förfaller kammarrätten anse att information som lämnas i syfte att upplysa allmänheten om vad skattemedel används till, inte anses utgöra en sådan motprestation som föranleder momsplikt. Klart är att kammarrätten, i förevarande fall, anser att bidraget inte har en sådan koppling till marknadsföringsåtgärderna att de kan ses som en motprestation för bidraget. Enligt vår bedömning kan dock villkor att mottagaren ska utföra en viss tjänst, medföra att sådana transaktioner betraktas som en momspliktig omsättning. Denna risk bör beaktas vid utformningen av avtal beträffande bidrag.
Kontakta gärna oss för att få reda på vad rättsfallet kan ha för betydelse för er verksamhet.