Växling av Bitcoin undantaget från moms

EU-domstolen har avgjort att växlingstjänster av Bitcoin är undantagna från momsplikt. Bitcoin anses inte ha några andra syften än att utgöra betalningsmedel och är dessutom ett betalningsmedel som accepteras av vissa aktörer. Därmed jämställer EU-domstolen hanteringen av Bitcoin med andra traditionella valutor.

Målet i EU-domstolen (mål C‑264/14) har svensk bakgrund och påbörjades genom en fråga till Skatterättsnämnden, där man ville få klarhet i om ett företags tillhandahålla tjänster bestående av växling av traditionella valutor till den virtuella valutan Bitcoin och omvänt var momspliktigt eller inte. I Skatterättsnämndens förhandsbesked angavs att växlingstjänsten avseende Bitcoin var undantagen från moms eftersom Bitcoin är ett betalningsmedel som används på ett motsvarande sätt som lagliga betalningsmedel. Skatteverket överklagade dock förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) då de ansåg att växlingstjänsten var momspliktig. HFD fann det oklart om växlingstjänsterna omfattades av något av undantagen i artikel 135.1 i mervärdesskattedirektivet avseende finansiella tjänster och frågade därför EU-domstolen om vägledning.

EU-domstolen konstaterar först att växling av traditionell valuta till den virtuella valutan Bitcoin och omvänt, som sker mot betalning av ett belopp motsvarande den marginal som är skillnaden mellan det pris som aktören köper valutorna för och det pris denne säljer dem för till sina kunder, utgör tillhandahållanden av tjänster mot ersättning. Därefter tar de upp frågan om växlingstjänsten är momspliktig eller inte.

Undantaget för moms i art. 135.1 e mervärdesskattedirektivet omfattar transaktioner rörande bland annat ”valuta, sedlar och mynt använda som lagligt betalningsmedel”. Vad gäller Bitcoin finns det dock inget land i världen som accepterar Bitcoin som lagligt betalningsmedel och det var oklart om undantaget enbart skulle tillämpas på transaktioner rörande traditionella valutor eller tvärtom även omfattar transaktioner som inbegriper en annan sorts valuta.

Enligt EU-domstolen utgör transaktioner rörande icke-traditionella valutor, som inte är lagligt betalningsmedel i ett eller flera länder, finansiella transaktioner när parterna i transaktionen accepterat dessa valutor som alternativa betalningsmedel till de lagliga betalningsmedlen och de inte har något annat syfte än att utgöra betalningsmedel. För det fall undantaget enbart skulle omfatta traditionella valutor skulle bestämmelsen delvis förlora sin verkan.

EU-domstolen konstaterar att den virtuella valutan Bitcoin inte har några andra syften än att utgöra betalningsmedel och att den accepteras som sådant av vissa aktörer. Växlingstjänsterna är därmed undantagna från moms.

Kommentar

Att Bitcoin används och accepteras som betalningsmedel av vissa aktörer samt att det inte finns något annat syfte med Bitcoin, är avgörande för EU-domstolen. Att Bitcoin inte är lagligt betalningsmedel spelar därmed ingen roll i dessa fall.

EU-domstolens avgörande går emot Skatteverkets uppfattning i frågan och påverkar därmed aktörer som i enlighet med Skatteverkets uppfattning tagit ut moms på växlingstransaktioner avseende Bitcoin. Dessa aktörer bör således se över sin momsmässiga hantering.

Kontakta oss om vad ovanstående kan ha för betydelse för er verksamhet.

Tomas Karlsson och Dan Sidbo

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61

Kontakt
Dan Sidbo
072-717 10 44