Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien

Sverige har den 19 oktober 2015 undertecknat ett skatteavtal med Saudiarabien. Avtalet blir det första skatteavtalet som ingås mellan Sverige och Saudiarabien.

 

Vår kommentar:

Värt att notera är att hemvistartikeln innebär att avtalsstaterna tillsammans genom en ömsesidig överenskommelse (”mutual agreement procedure”) ska bestämma var bolaget ska anses ha sitt hemvist för de fall bolaget har hemvist i båda länderna enligt intern rätt. Vidare innebär artikeln om fast driftställe att tillhandahållandet av tjänster också kan utgöra ett fast driftsälle om tjänsterna utförs av anställda i en avtalsstat och verksamheten pågår under en tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt överstiger 183 dagar inom en tolvmånadersperiod. Förutom 10 års regeln anges även att kapitalvinster på avyttrade andelar som representerar minst 25% av kapitalet i ett onoterat bolag med hemvist i en avtalsstat får beskattas i den avtalsstaten. Slutligen innehåller skatteavtalet även en informationsutbytesartikel.   

Sverige har idag skatteavtal med ett 80-tal länder och skatteavtalet med Saudiarabien är ett av få ordinära avtal på länge som inte ersätter ett befintligt och innebär därmed en ökning av antalet avtalsstater.

Avtalet kan läsas här:

Svensk version

Engelsk version

 

Rudolph Haddad och Magnus Wickström

Kontakt
Rudolph Haddad
070-570 99 43