Förslag om modernare lag om ekonomiska föreningar

En proposition har nu lämnats till riksdagen av regeringen om modernisering av lagen om ekonomiska föreningar. Detta i syfte att skapa bättre möjligheter att stärka kooperativt företagande. Dessa nya bestämmelser föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Regeringen anger att bara de 18 största kooperativa företagen omsätter närmare 250 miljarder kronor och har ca 60 000 anställda varför denna typ av företag utgör en betydelsefull del av sveriges näringsliv. I propositionen föreslås diverse förändringar för att förbättra och förenkla regelverket och därmed ligga mer i fas med såväl samhällsutvecklingen som utvecklingen inom närliggande rättsområden, i första hand aktiebolagslagen.

Här följer en kort sammanfattning av ett antal föreslagna förändringspunkter:

  • Föreningens verksamhet ska i ökad utsträckning kunna bedrivas i ett delägt företag.
  • Möjligheterna att kommunicera elektroniskt med medlemmarna vidgas.
  • Tydligare regler om medlemsförteckning införs.
  • Det införs en möjlighet att anta s.k. investerande medlemmar som bidrar endast med kapital och ej deltar aktivt i verksamheten. Beloppsbegränsningen när det gäller förlagsinsatser från andra än medlemmar tas bort.
  • Reglerna om föreningsstämman och styrelsen moderniseras och det blir enklare att ändra stadgarna samt besluta om likvidation och fusion. Exempelvis så tas det nuvarande tvåstämmokravet för ändrande av stadgarna bort och ersätts med ett krav på beslut på en stämma med två tredjedels majoritet.
  • Kapitalskyddet förstärks genom nya regler om värdeöverföringar motsvarande de som finns i aktiebolagslagen.

 

Flera av de föreslagna ändringarna omfattar också bostadsrättslagen, lagen om kooperativ hyresrätt samt lagstiftningen om kreditmarknadsföreningar, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar.

De nya bestämmelserna föreslås som sagt träda i kraft den 1 juli 2016.

Magnus Wickström

Propositionen finns att läsa här